10 страни беа пронајдени за терминот "контроверзни фајлови"