Во понеделник 71 седница на Советот на Општина Аеродром

Во понеделник на на 14 август со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 71-та седница на Советот на Општината.

img

На дневниот ред на седницата се следните точки:

1. Предлог-Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на ОА за вториот квартал од 2017 година

2. Предлог-План за дополнување на План за јавни набавки на ОА за 2017 година

3. Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање

4. Предлог- Одлука за давање согласност за склучување Анекс на Договор за соработка помеѓу Општина Аеродром и Град Скопје со цел изградба на атмосферска канализација на подрачје на Општина Аеродром, во Долно Лисиче на улица 1

5. Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 583)

6. Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3737)

7. Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3434/1)

8. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Блаже Конески” за учебната 2016/2017 година

9. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Браќа Миладиновци” за учебната 2016/2017 година

10. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Лазо Ангеловски” за учебната 2016/2017 година

11. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев” за учебната 2016/2017 година

12. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2016/2017 година

13. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Љубен Лапе” за учебната 2016/2017 година

Тагови:

Facebook impact:

Објавено петок, 11 август 2017 11:30:00
Напишано од Емилија