Дали знаете зош­то ве „боли“ косата?

Loading...

Сте го слуш­на­ле из­ра­зот: „Ме бо­ли ко­сата“. Во пра­ша­ње не е са­мо иг­ра на збо­рови.
Пос­тои при­чи­на зош­то ко­са­та боли.
Мо­же­би ло­ги­ка­та на­ла­га де­ка ко­са­та не мо­же да боли, но ова и тоа ка­ко мо­же да се случи. Сѐ поч­ну­ва од те­мето, а по­тоа се ши­ри по ко­сата. За бол­ка­та сте 50 от­сто винов­ни вие са­мите, а за ос­та­на­ти­те 50 от­сто ва­ше­то тело.
Имено, при­род­но мр­сно­то те­ме или не­ре­дов­но­то ми­е­ње мо­же да до­ве­де до насобира­ње мас­но­ти­ја на те­мето. Тоа пре­диз­ви­ку­ва вос­па­ле­ни­ја и че­шање, па ду­ри и болка.


Уште ако се по­че­шате, пот­тик­ну­ва­те ис­пуш­та­ње хе­ми­ка­лии по­ра­ди кои ќе се воспали це­ло­то теме. Со дру­ги збо­рови, по­ве­ќе крв ќе се наj­де во тој дел од главата, па до­а­ѓа до пул­си­рач­ка болка. Но, до бол­ка мо­же да дој­де и по ми­ење, а за тоа тре­ба да се ба­ра ви­на во про­из­во­ди­те за ко­са што ги ко­рис­ти­ме за­тоа што масно­ти­ја­та и не­чис­то­ти­ја­та се со­би­ра­ат и бла­го­да­ре­ние на хе­ми­ка­ли­и­те од тие про­из­води.
За да ја спре­чи­ме оваа болка, ко­са­та миј­те ја ре­дов­но и ко­рис­ти­те што е мож­но помал­ку про­из­во­ди за ко­са што ја за­ду­шу­ваат. Ис­то така, ко­га и да мо­жете, одбегну­вај­те за­тегна­ти фри­зу­ри и ко­рис­те­те шам­по­ни кои ги разгра­ду­ва­ат маснотиите.

loading...