Нивоата на природните езера повисоки од просечните

Loading...

Нивоата на трите природни езера во земјава се повисоки од просекот за мај, но водостојот на Преспанското Езеро на мерното место кај Наколец е за 3,34 метри пониско од „0“ точка.
Дојранското Езеро, пак, е за 2,45 метри повисоко од нултата точка, а Охридското за 81 сантиметар.
Водостоите на речиси сите реки во земјава се под повеќегодишниот просек за мај, а исклучок се Вардар на мерното место кај Демир Капија, и Пчиња кај Катлановска Бања.

loading...