Со­вр­ше­ни те­ксас јак­ни за про­лет­ни­те де­но­ви

И оваа се­зо­на те­ксас јак­на­та вне­су­ва све­жи­на пре­ку раз­лич­ни­те но­ви мо­де­ли. Но, таа е поз­на­та по тоа што е при­јат­на за но­се­ње и мо­же да се ком­би­ни­ра со се­кој стил.
 Те­ксас јак­на­та е ед­но од нај­по­пу­лар­ни­те па­ри­чи­ња об­ле­ка за по­топ­ли­те де­но­ви. Кла­сич­на, без­вре­мен­ска и ед­но­став­на, те­ксас јак­на­та се­ко­гаш би тре­ба­ло да би­дат прв из­бор за про­лет­ни­те де­но­ви. Од ед­но­став­ни­те ли­нии кои го кра­сат неј­зи­но­то пре­поз­нат­ли­во кла­сич­но ли­це до но­ви­те си­лу­е­ти инс­пи­ри­ра­ни од мо­мент­ни­те трен­до­ви, те­ксас јак­на­та мо­же да би­де од не­бес­но си­на до не­о­че­ку­ва­но свет­ла бо­ја. Не­кои мо­де­ли се укра­се­ни со из­ве­зе­ни мо­ти­ви или по­пу­лар­ни до­да­то­ци.
И оваа се­зо­на те­ксас јак­на­та вне­су­ва све­жи­на пре­ку раз­лич­ни­те но­ви мо­де­ли. Но, таа е поз­на­та по тоа што е при­јат­на за но­се­ње и мо­же да се ком­би­ни­ра со се­кој стил.

Ко­га се во пра­ша­ње трен­до­ви­те, те­ксас јак­на­та е ед­но од ре­тки­те па­ри­чи­ња об­ле­ка што ни­ко­гаш не из­ле­гу­ва­ат од мо­да.
Оваа про­лет таа се вра­ти на го­ле­ма­та сце­на и ста­на ед­но од нај­по­пу­лар­ни­те па­ри­чи­ња об­ле­ка. Освен де­вој­ки­те што не­гу­ва­ат мал­ку отка­чен и ро­кер­ски стил, оваа про­лет те­ксас јак­на но­сат си­те.
Те­ксас јак­на­та е со­вр­ше­на за топ­ли­те де­но­ви би­деј­ќи е лес­на, а, се­пак, до­вол­но топ­ли за да нѐ за­шти­ти од студ за вре­ме на про­лет­ни­те ве­че­ри ко­га тем­пе­ра­ту­ра­та мал­ку ќе се спу­шти. Мо­мент­но се мно­гу по­пу­лар­ни свет­ли те­ксас јак­ни со ин­те­рес­ни мо­ти­ви, из­ве­зе­но цве­ќе и раз­ни нат­пи­си. Се но­сат и мо­де­ли од 80-ти­те го­ди­ни на ми­на­ти­от век, кои се пре­го­ле­ми.Те­ксас јак­на­та е ед­но од нај­по­пу­лар­ни­те па­ри­чи­ња об­ле­ка за по­топ­ли&

Пронајдете не на следниве мрежи: