Ознака: Автономија

Издвојуваме

Автономна Македонија

АвтономнаМакедониjа (La Macédoine autonome). “Балканотнабалканскитенароди – МакедонијанаМакедонците” бил македонски весник во Белград, неофицијален орган на Македонскиот клуб. Излегувал во периодот меѓу 12 октомври – 14 декември 1905 година, секоја недела.Георги Герџиковиќ бил сопственик и […]