Ознака: Д-р Митева

Занимливости

Децата денес заборавија да џвакаат

Де­нес му­ску­ли­те во уста­та се атро­фи­ра­ни ка­ко ре­зул­тат на се­којд­нев­на­та ис­хра­на на про­це­си­ра­на хра­на, та­ка­на­ре­че­на „бр­за хра­на“, ко­ја е леп­ли­ва, ве­ќе со­ме­ле­на и не­ма по­тре­ба да се џва­ка. Мно­гу е […]