Ознака: Ламбе Арнаудов

Вести

ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ

Су­ве­ре­на, са­мо­стој­на, не­за­вис­на, де­мо­крат­ска и прос­пе­ри­тет­на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја е иск­лу­чи­тел­но де­ло на ВМРО-ДПМНЕ од 1991 го­ди­на.ВМРО е пре­то­ри­јан­ска­та гар­да на ма­ке­дон­ски­от на­род и на ма­ке­дон­ска­та др­жа­ва. Вмров­ци­те, ка­ко и дру­ги­те […]

Вести

Реакција на Ламбе Арнаудов по повод зачестените напади кон него

Од доаѓањето на Љубчо Георгиевски за претседател на ВМРО-Народна партија, веднаш започнаа интриги, шпекулации, но и вистини околу моето работење во партијата. Сѐ до скоро време воопшто не бев загрижен, […]