Дружината ја смета за своја татковина Македонија и се нарекуваат Македонци

Loading...

ТИЕ СЕ ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД БУГАРИЈА И ЗА СОЗДАВАЊЕ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК НА ИДНАТА ГОЛЕМА МАКЕДОНИЈА”Младата дружина под превезот на книжевноста не ја гони целта и пропагандата за некаков фонетски правопис, туку тенденции и цели колку куриозни, жални, толку збунувачки, срамни и опасни. Дружината полека лека Ќе го подготвува бугар-ското општествено мислење за одделување на Македонија од Бугарија и полека лека ќе воведува зборови од охридското поднаречје што Ќе биде литературен јазик на идната Голема Македонија, на чело  на која ќе дојде некој од редакторите на “Лоза” во својство на Филипа или Александра!?!
…Како што гледате Македонската дружина смета дека нивната татковина е Македонија, дека последната е населена со одделно словенско племе наречено Македонци, дека таму се собрале севозможни надворешни елементи, т.е. Бугари, Грци, Ср-би…дека целта им е да ни дадат еден силен отпор и да се зачуваатт од наШите разбојнички посегања и дека Лоза ќе и служи на истата цел! Како ви се бендисува?”
Д.Т Левов, “Лоза”, в “.Свобода”, ВИ, 786, Софија, 13.април 1892, стр. 3;”Младата дружина под превезот на книжевноста не ја гони целта и пропагандата за некаков фонетски правопис, туку тенденции и цели колку куриозни, жа

loading...
Loading...