Олеснување на административната процедура во земјоделството и шумарството

Loading...

Во 18 закони од оваа област, дел од документацијата која досега по разни барања ја доставуваа земјоделците ќе се обезбедува по службена должност.Измената се однесувата на управната постапка, односно постапките за издавање на решенија и на други документи. Земјоделците нема да мораат да ги обезбедуваат потврдите од државните или од јавните органи туку нив по службена должност ќе се доставува институцијата која ја поседува базата на податоци.
На пример при поднесување на барањата за упис во регистарот на откупувачи што го води Министерството за земјоделство, фирмата ќе нема потреба да доставува документ од Централниот регистар туку тоа ќе се изврши по службена должност.
На овој начин на земјоделците ќе им се олесни постапката за поднесување на документација од една до друга институција.Измената се однесувата на управната постапка, односно постапките за издавање на решенија и на други документи. Земјоделците нема да мораат да ги об

loading...
Loading...