Што е професионална пензиска шема и кој може да организира?

Loading...

Професионална пензиска шема претставува шема за уплата на доброволен придонес за пензиско осигурување од работодавачот или здружение на граѓани за негови вработени или членови, вклучена во доброволен пензиски фонд.Работодавачот донесува правила за професионалната пензиска шема. Секој учесник во професионална пензиска шема потпишува изјава за согласност за учество во професионална пензиска шема и ја доставува до работодавачот. Работодавачот потпишува договор со друштвото кое го избрал да управува со доброволниот пензиски фонд во кој ќе биде вклучена професионалната пензиска шема.
Работодавачот може да определи кои вработени или членови можат да учествуваат во професионалната пензиска шема и да ја определи стапката на придонес или фиксен износ кој ќе го уплаќа за секој од нив.
Повеќе информации можете да најдете на следниот ЛИНКРаботодавачот донесува правила за професионалната пензиска шема. Секој учесник во професионална пензиска шема потпишува изјава за согласност за уче

loading...
Loading...