Ознака: горан момироски

Вести

Македонија – земја на преседани

И во пос­лед­ни­ве де­се­ти­на го­ди­ни, кол­ку што бе­ше ВМРО-ДПМНЕ на власт, го­лем број по­ли­ти­ча­ри и ин­те­ле­кту­ал­ци од до­се­гаш­на­та опо­зи­ци­ја­ ја ко­ри­с­теа  фра­за­та „Ви ре­ков­ме, ама вие не ве­ру­ва­вте“, но во […]

Колумни

Само во Македонија има дилеми за резултатите од изборите

Тие што ја сле­дат европ­ска­та по­ли­тич­ка сце­на вни­ма­тел­но и тие што ги зна­ат автен­тич­ни­те дип­ло­мат­ски ме­ха­низ­ми пре­ку кои „стара­та Евро­па“ ги ка­на­ли­зи­ра сво­и­те ин­те­ре­си и го на­мет­ну­ва сво­е­то вли­ја­ние во […]