Еве зошто баш темно чоколадо!

Loading...

Чоко­ла­дите со врвен ква­ли­тет секо­гаш содр­жат многу пого­лемо коли­че­ство на какао и воо­би­ча­ено се поскапи отко­лку обич­ните чоко­лади. Токму во кака­ото се нао­ѓаат сите кори­сни био­ак­тивни врски кои се важни за нашето здравјеЧоко­ла­дото е кало­ри­чен про­и­звод, бидејќи во 100 гр чоко­ладо има дури 555 кало­рии. Кало­рич­ната вред­ност зависи од чоко­ладо до чоко­ладо, но тем­ното чоко­ладо има многу пома­лку шеќер и многу повеќе какао, а со тоа и бројни фито­хе­ми­ка­лии.
Поли­фе­но­лите и анти­ок­си­дан­сите го нама­лу­ваат ризи­кот од бројни боле­сти, осебно срце­вите боле­сти. Покрај тоа, состој­ките како тео­бро­мин, тео­фи­лин и кофеин деј­ству­ваат на нама­лу­вање на апе­ти­тот. Со оглед дека тем­ното чоко­ладо содржи многу повеќе од овие состојки, се пре­по­ра­чува негова консумација.

Согла­сно истра­жу­ва­њата во 7 сту­дии, во кои уче­сту­вале 115.000 луѓе, дој­дено е до заклучоци дека кон­су­ми­ра­њето на пого­лемо коли­че­ство чоко­ладо го нама­лува ризи­кот од срцеви заболувања, испи­та­ни­ците кои јаделе нај­многу чоко­ладо имале за 37% пони­зок ризик за мозоч­ните и срцеви удари, и не е утвр­дено вли­ја­ние на чоко­ла­дото врз срце­вото зата­ју­вање. Чоко­ла­дото е кало­ри­чен про­и­звод, бидејќи во 100 гр чоко­ладо има дури 555 кало­рии. Кало­рич­нат

loading...
Loading...