ФЗОМ објави повик за склучување договори за ортопедски помагала

Loading...

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објави јавен повик за склучување договори за издавање на ортопедски и други помагала со ортопедски куќи и здравствени установи- аптеки.Целта, како што соопшти ФЗОМ, е да се обезбеди поголема достапност на ортопедски и други помагала за осигурениците на товар на Фондот.
На јавниот повик можат да се јавата сите заинтересирани ортопедски куќи регистрирани за промет и производство на ортопедски и други помагала и здравствени установи – аптеки, кои се вклучени во мрежата според Уредбата за мрежа на здравствени установи. Објавениот оглас е во согласност со член 130 од Законот за лековите и медицинските помагала како и член 9 став 1 под б) точка 3 и член 70 од Законот за здравствено осигурување, а во врска со член 11 од Правилникот индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.
Заинтересираните правни субјекти може да поднесат пријава за склучување договор, а потребната документација треба да е во писмена форма и да се достави во периодот од 07.09.2016 година до 21.09.2016 година до архивата на Фондот (ул. Македонија број 5, Скопје).
Ортопедските куќи и здравствените установи – аптеки треба да исполнуваат соодветни услови и да ги имаат сите потребни документи и соодветни решенија од надлежните институции – Министерство за здравство и Агенција за лекови.
Потребнтеи документи за склучување договор за обезбедување на ортопедски и други помагала се објавени на веб страницата на Фондот на следниов линк: https://fzo.org.mk/WBStorage/Files/javen%20povik%20ortopedski%20pomagala.pdf
Огласот се однесува само за  правни лица (ортопедски куќи и здравствени установи – аптеки) кои во мометот немаат активен договор за обезбедување на ортопедски и други помагала со Фондот, се наведува во соопштението од ФЗОМ.Целта, како што соопшти ФЗОМ, е да се обезбеди поголема достапност на ортопедски и други помагала за осигурениците на товар на Фондот.
На ј

loading...