Крцкав чипс од тиквички со пармезан!

Чипс од ти­квич­ки со пар­ме­зан е од­лич­но пред­ја­де­ње, или, пак, мо­же да би­де пр­лог во не­кое глав­но ја­де­ње. Со овој чипс нај­че­сто се пие лад­но бе­ло ви­но.Со­стој­ки:
2 ти­квич­ки
1 ла­жи­ца мас­ли­но­во мас­ло
¼ шол­ја све­жо на­рен­дан пар­ме­зан
¼ шол­ја леб­ни тро­шки
Сол, црн пи­пер
Под­го­то­вка:
За­греј­те ја рер­на­та на 200 сте­пе­ни. На­сеч­кај­те ги ти­квич­ки­те на пар­чи­ња де­бе­ли око­лу по­ло­ви­на сан­ти­ме­тар. По­со­ле­те ги по жел­ба, до­дај­те црн пи­пер и пре­мач­кај­те ги со мас­ли­но­во мас­ло. Не­ка сто­јат де­се­ти­на ми­ну­ти во еден сад, да пу­штат во­да.
Во еден сад про­ме­шај­те го све­жо на­рен­да­ни­от пар­ме­зан и леб­ни­те тро­шки. По­тоа се­кое пар­че ти­квич­ка из­вал­кај­те го во сме­са­та. Ва­ка из­вал­ка­ни­те па­ри­чи­ња ти­квич­ки на­ре­де­те ги во та­ва во ко­ја прет­ход­но сте ста­ви­ле хар­ти­ја за пе­че­ње. Пе­че­те ги ти­квич­ки­те во за­гре­а­на рер­на 20 ми­ну­ти, до­де­ка нѐ ста­нат крц­ка­ви.Со­стој­ки:
2 ти­квич­ки
1 ла­жи­ца мас­ли­но­во мас­ло
¼ ш

Пронајдете не на следниве мрежи: