Менструални болки?! Тоа веќе е минато.Еве како…

Loading...

Ѓум­би­рот има зна­чајна при­мена во меди­ци­ната, осо­бено народ­ната медицинаОбло­гите од ѓум­бир му пома­гаат на телото да се осло­боди од насо­бра­ните масни наслаги и ток­сини кои созда­ваат застој во про­то­кот на енергија.
Топли облоги од ѓум­бир
Делу­ваат на многу акутни и хро­нични болки како што се рев­ма­ти­зам, артри­тис, болки во грбот, мен­стру­а­лни болки, ово­змо­жу­ваат брзо опо­ра­ву­вање после воспа­ли­те­лни состојби како брон­хи­тис, запа­лу­вање кај бубре­зите и моч­ниот меур, инфек­ција на про­стата, цревни воспа­лу­вања, улцери и апцеси, пома­гаат во раз­гра­ду­ва­њето на насо­бра­ните масти и мине­рали, камен во жолчка и бубрези, цисти на јај­ни­ците и градите, ги опу­шта напна­тите мускули, при оште­тени ткива кај скр­шени коски, овие облоги може да го забр­заат обно­ву­ва­њето на оште­те­ните делови.

 
Домашна терапија со ѓум­би­р
Загрејте 5 литри вода, изрен­дајте корен од ѓум­бир во памучна вата или газа, врзете ја цвр­сто и ста­вете ја во садот со врела вода. Важно е водата да не врие и ѓум­би­рот да не се вари за да не ги загуби сво­ите важни состојки, по неко­лку минути, кога водата ќе добие златно-костенлива боја и ќе прими мирис на ѓум­бир, нато­пете во теч­но­ста мек пешкир и добро исце­дете го, силно истријте ги рацете, нозете, грбот, вра­тот, раме­ната и деко­лтете, но не и градите, тријте ги нозете и рацете во насока кон срцето, а сто­ма­кот со кру­жни дви­жења, за неко­лку секунди кожата ќе се зацрвени и со оглед на забр­за­ната цир­ку­ла­ција целото тело ќе се загрее, освежи и напо­лни со енергија. Во сту­де­ните и свежи денови можете да напра­вите и купка од ѓум­бир. Напо­лнете ја кадата со топла вода, ста­вете 2 лажици ѓум­бир и една лажица мор­ска сол и про­ме­шајте со рака.
 Обло­гите од ѓум­бир му пома­гаат на телото да се осло­боди од насо­бра­ните масни наслаги и ток­сини кои созда­ваа

loading...
Loading...