ПРЕВКУСНА торта со карамела!

Подгответе го овој превкусен десерт…Со­стој­ки:
Пос­ни бис­кви­ти (500-600 гра­ма)
3-4 су­пе­ни ла­жи­ци сла­тко или мар­ма­лад од пор­то­кал
2-3 су­пе­ни ла­жи­ци мар­ма­лад од кај­си­ја
100 гра­ма пос­на чо­ко­ла­да
400 гра­ма ше­ќер
5-6 су­пе­ни ла­жи­ци пос­но мле­ко во прав
1 ли­тар во­да
3 пу­дин­зи од ва­ни­ла
200 гра­ма мар­га­рин
1 па­кет­че ва­ни­лин ше­ќер
200 гра­ма бла­га пав­ла­ка за ко­ла­чи­ња
2-3 су­пе­ни ла­жи­ци ин­стант-ка­фе во ед­на ча­ша мла­ка во­да
Под­го­то­вка на кре­мот: Во еден ли­тар вре­ла во­да се под­го­тву­ва раз­ма­те­но­то пос­но мле­ко. На ти­вок оган се пр­жи ше­ќе­рот, со ме­ша­ње, до­де­ка не ста­не ка­ра­ме­ла. По­тоа, вед­наш се трг­ну­ва на­стра­на и во тоа ме­шај­ќи се до­да­ва под­го­тве­но­то же­шко мле­ко. При до­да­ва­ње­то мо­же да се на­пра­ви пе­на, но тоа е нор­мал­но. За да се сто­пат си­те гру­тки ше­ќер, мле­ко­то со ка­ра­ме­ла­та тре­ба да се ва­ри на ти­вок оган, пет до 10 ми­ну­ти. Ко­га ше­ќе­рот со­се­ма ќе се сто­пи, тен­џе­ре­то се тр­га од ог­нот и во не­го се до­да­ва­ат под­го­тве­ни­те пу­дин­зи, раз­ма­те­ни са­мо со мал­ку во­да. По­тоа пак се вра­ќа на ог­нот, се ва­ри не­кол­ку ми­ну­ти до­де­ка не ста­не гу­сто.
Во из­ла­ден крем се до­да­ва мар­га­рин, прет­ход­но до­бро из­ма­тен со ва­ни­лин ше­ќер. По­тоа се до­да­ва прет­ход­но из­ма­те­на­та пав­ла­ка.
Под­го­то­вка на фи­лот: мар­ма­ла­дот тре­ба да се под­грее на ти­вок оган, со ме­ша­ње. По­тоа се ме­ша со сла­тко­то од пор­то­кал и за­ед­но се па­си­ра.
Бис­кви­ти­те, пред да се на­ре­дат, се по­то­пу­ва­ат во ин­стант-ка­фе­то раз­ма­те­но во во­да. Се ре­дат во три сло­ја, та­ка што врз се­кој слој бис­кви­ти пр­во се ста­ва од фи­лот, па врз не­го кре­мот. На крај тор­та­та це­ла се пре­мач­ку­ва со кре­мот и врз тоа се ста­ва гла­зу­ра. Тор­та­та тре­ба да стои ед­на ноќ во фри­жи­дер.Со­стој­ки:
Пос­ни бис­кви­ти (500-600 гра­ма)
3-4 су­пе­ни ла­жи­ци сла&s

Пронајдете не на следниве мрежи: