Пулс24 отсега и со англиски вести

Loading...

Сајтот кој е број еден во Македонија, Пулс24.мк отсега ќе ве известува и на аглиски јазик.
Сите вести од категоријата Македонија, регион и свет отсега ќе можете да ги прочитате и на англиски јазик. Со ова сајтот Пулс24.мк сака да им понуди на сите македонци и останати читатели кои се насекаде низ светот полесно разбирање и следење на вестите, како и поголема информираност како на домашниот пазар така и на светскиот пазар.
Пулс24.мк и понатаму станува да ве известува како на македонски јазик, така и на англиски за последните настани кои се случуваат на територија на Македонија и во светот, како и да ве опушти со интересни вицови, занимливости, галерии и видеа.
 Сајтот кој е број еден во Македонија, Пулс24.мк отсега ќе ве известува и на аглиски јазик.

loading...
Loading...