Што е пензиско друштво, а што пензиски фонд?!

Loading...

Дознајте нешто повеќе…Што е пензиско друштво, а што пензиски фонд?!Пензиско друштво е правен субјект, акционерско друштво, формирано со акционерски капитал, со стручен менаџмент и соодветна техничка инфраструктура.
Фондот е посебна форма на имот, кој се формира од придонесите на неговите членови. Вредноста на Фондот се зголемува за добивките од инвестициите, а се намалува за провизиите кои ги наплатува Друштвото за управување.
Средствата на Друштвото и Фондот се целосно одвоени. Чувар на имотот на Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус е Комерцијална Банка АД Скопје.
Повеќе информации можете да прочитате на следниот ЛИНКПензиско друштво е правен субјект, акционерско друштво, формирано со акционерски капитал, со стручен менаџмент и соодв

loading...
Loading...