Тачи: Да блокираш буџет е антидемократско однесување

Loading...

Лидерот на ДПА Мендух Тачи по неколкумесечни преговори со СДСМ го откажа заедничкиот настап на локалните избори, по што дополнително ја збуни јавноста откако на 24 декември неговите пратеници останаа во Собранието да гласаат за државниот буџет.
Ви пренесуваме дел од интервјуто на Тачи за „Република“, каде ги наведува причините за ваквиот настап на ДПА игопојаснува своето гледиште за политичката ситуација во државата
 
Република: Оценeте ја ко­а­ли­ци­ја­та на Бран­ко Цр­вен­ков­ски, Љуб­чо Ге­ор­ги­ев­ски, Ти­то­ви­те ле­ви си­ли. Кол­ку би оп­ста­нал тој блок?
ТАЧИ: Тоа се вна­треш­ни по­ли­тич­ки оп­ции на ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја, не е до­бро да ги ко­мен­ти­рам, не са­кам да се по­и­сто­ве­ту­вам со нив, иа­ко во по­ли­ти­ка­та сме исто вре­ме. Се­пак, има раз­ли­ки, јас не сум бил ин­сти­ту­ци­ја: пре­тсе­да­тел или пре­ми­ер. Што би се рек­ло да имам ди­рект­на од­го­вор­ност и за се­гаш­на­та со­стој­ба.
По­ли­тич­ки тоа тоа би го ква­ли­фи­ку­вал ка­ко та­кти­ка без стра­те­ги­ја. Во по­ли­ти­ка­та е мно­гу важ­но вие да си не­гу­ва­те ва­ша ал­тер­на­ти­ва, ва­ша пла­тфор­ма, про­гра­ма. Не­кол­ку ме­се­ци раз­го­ва­рав­ме со ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја и, нај­и­скре­но, на кра­јот за­бе­ле­жав де­ка тие не се раз­ли­ку­ва­ат од вла­ста во две­те мно­гу важ­ни ра­бо­ти за ме­не – ин­те­гра­ци­и­те и ме­ѓу­ет­нич­ки­те од­но­си. Не за­бе­ле­жав ал­тер­на­ти­ва, нов на­чин на мис­ле­ње и тоа мно­гу ми пре­че­ше. Точ­но де­ка Стру­га бе­ше тех­нич­ки проб­лем, кој до­ве­де до пре­ки­ну­ва­ње на тој до­го­вор, но не­ма по­ли­тич­ка ал­тер­на­ти­ва.
Република: Но, Вие на не­кол­ку па­ти се сли­ка­вте, се до­го­ва­ра­вте, па на крај не се до­го­во­ри­вте. Да­ли ги откри Бран­ко Цр­вен­ков­ски пред Вас овие пла­но­ви за на­силс­тво?
ТАЧИ: Од мо­ја стра­на, раз­го­во­ри­те имаа сим­бо­ли­ка, де­ка ДПА ста­ну­ва си­лен по­ли­тич­ки фа­ктор. Од 2009 го­ди­на, бу­квал­но, сме со но­ва пла­тфор­ма. Ние имав­ме ко­рист од раз­го­во­ри­те. Се­пак, ло­кал­ни­те из­бо­ри се ад­ми­ни­стра­тив­ни, не се ра­бо­ти за го­ле­ма по­ли­ти­ка и се до­го­во­рив­ме прин­ци­пи­ел­но да се под­др­жу­ва­ме, но, очиг­лед­но, си имаа дру­ги пла­но­ви, по­важ­на им бе­ше под­др­шка­та за го­ле­ма­та по­ли­ти­ка. Не ус­пе­ав­ме за ни­што да се до­го­во­ри­ме. Од на­чи­нот ка­ко ги по­ста­ви­ја ра­бо­ти­те не се раз­ли­ку­ва­ат од вла­ста во вр­ска со ин­те­гра­ци­и­те и со ал­бан­ски­те пра­ва. Ни­ту за дру­ги­те пра­ша­ња не­мав­ме до­го­вор, поч­ну­вај­ќи од ин­тер­пе­ла­ци­ја­та на Вла­да­та, па ни­ту до пос­лед­ни­те слу­чу­ва­ња. За ни­што по­тоа не бев кон­сул­ти­ран, ве­ќе три ме­се­ци не се гле­да­ме. Ка­мен на соп­ну­ва­ње бе­ше Стру­га, важ­на за ДПА. Уште од 2001 го­ди­на по­сто­ја­но сме под про­во­ка­ции, при­ти­сок од ма­ке­дон­ска­та опо­зи­ци­ја, де­ка ако не игра­ме по нив­но ќе има­ат ал­тер­на­ти­ва, на при­мер пр­во со Имер Сел­ма­ни, а се­га со Ру­фи Ос­ма­ни за ин­тер­пе­ла­ци­ја­та и за пос­лед­ни­те слу­чу­ва­ња. Под­др­шка­та од Ос­ма­ни ја сме­там за не­ко­рект­на и за не­прин­ци­пи­ел­на по­ли­ти­ка кон мож­ни­от иден парт­нер. Со СДСМ сме има­ле де­це­ни­ски кон­фрон­та­ции и иде­о­ло­шки и по­ли­тич­ки. Мо­же­би се на­де­ваа де­ка ќе ус­пе­ат да ос­тва­рат со­ра­бо­тка ка­ко што ус­пе­ва­ат со дру­ги­те нив­ни ал­бан­ски парт­не­ри. Де­ка „ќе нѐ дис­цип­ли­ни­ра­ат“. Сѐ ур­наа пред не­кол­ку ме­се­ци, ко­га од­бив­ме да пре­го­ва­ра­ме.
Реублика: Ста­на ли збор за ва­кви­те че­ко­ри, за ва­кви пла­но­ви, од ули­ца и со на­силс­тво да се ури­ва, ка­ко што ве­лат, не­де­мо­крат­ска­та власт?
ТАЧИ: Не, нај­и­скре­но, не. Да­ли не­ма­ло хра­брост да се спо­де­ли, не знам. Не ста­на збор за ва­кви ра­бо­ти. Мис­лам де­ка се­ри­оз­на опо­зи­ци­ја не би на­пра­ви­ла та­кви че­ко­ри.
Ова ќе ли­чи суб­је­ктив­но, но јас имам цвр­сти ста­во­ви и сум поз­нат по тоа, но сум поз­нат и по тоа де­ка 19 го­ди­ни ни­ко­гаш не ја згаз­нав цр­ве­на­та ли­ни­ја на де­мо­крат­ски про­це­си и на по­ли­тич­ко од­не­су­ва­ње. Ста­ну­ва­ше збор за мно­гу ра­бо­ти, кои ме­не ми се чи­неа не­се­ри­оз­ни. Јас се­ко­гаш ве­лев де­ка без ал­тер­на­ти­ва, ако се ими­ти­ра вла­ди­на­та по­ли­ти­ка, те­шко де­ка не­кој би ги сфа­тил се­ри­оз­но. И на­ро­дот се пра­шу­ва што да се пра­ви.
Искре­но, мис­лев де­ка е блеф, но ко­га се слу­чи тоа изг­ле­да­ше ка­ко ко­ме­ди­ја што мо­же­ше да ста­не тра­ге­ди­ја. Мис­лам де­ка ние се од­не­су­вав­ме од­го­вор­но. Пр­во, бу­џе­тот бе­ше ист ка­ко во 2012 го­ди­на. Вто­ро, не сме­е­те да ос­по­ру­ва­те бу­џет на вла­да на мно­зинс­тво, из­бра­на на из­бо­ри што ги приз­на­вте. Тре­то, сме­та­ме де­ка бу­џе­тот е не­пра­ве­ден кон Ал­бан­ци­те, до­де­ка СДСМ сме­та де­ка е не­пра­ве­ден кон гра­ѓа­ни­те. Че­твр­то, зву­чи ци­нич­но, но, се­ри­оз­но, ден­та збо­ру­вав­ме за дво­лич­но­ста во пар­ла­мен­тот, се оне­воз­мо­жи да се збо­ру­ва во пар­ла­мен­тот. Пет­то, ва­кво­то од­не­су­ва­ње тре­ба да се ана­ли­зи­ра се­ри­оз­но. Ко­га ре­шив да ви да­дам ин­терв­ју, ре­шив да би­дам искрен до крај. Се сме­там за мен­тал­но здрав. За­мис­ле­те јас и мо­и­те пра­те­ни­ци во Со­бра­ни­е­то, а над­вор по­ви­ка­ни 40-50.000 Ал­бан­ци, па да поч­не конф­ликт со обез­бе­ду­ва­ње­то со мо­и­те пра­те­ни­ци, кој не­ма­ше да би­де тол­ку ко­ми­чен кол­ку што бе­ше. Лу­ѓе­то над­вор да до­би­ја ин­фор­ма­ции де­ка вна­тре не­кој те­пал пра­те­ни­ци, или не дај Бо­же е уби­ен пра­те­ник, се­то тоа не­ма­ше да ли­чи на Ам­ди Ба­јрам или на Зе­ки­ри, ту­ку мо­же­ше ќе дој­де до ди­ре­ктен ме­ѓу­на­ци­о­на­лен конф­ликт. Тре­ба да се сло­жи јав­но­ста де­ка на­ше­то по­ли­тич­ко од­не­су­ва­ње мо­же­ше да до­ве­де до тен­зии и, не дај Бо­же до конф­ликт, кој те­шко мо­же да се кон­тро­ли­ра. За­мис­ле­те ме ме­не ка­ко ли­дер на ал­бан­ска­та опо­зи­ци­ја да га­зам ба­ри­ка­ди и да трг­ну­вам да го осво­ју­вам Со­бра­ни­е­то. Тоа ќе бе­ше ка­та­стро­фа за си­те нас. Ни­кој не оче­ку­ва де­ка ќе се од­не­су­вам та­ка. Ќе се бо­рам „на мр­тво“ за мо­и­те по­ли­тич­ки це­ли и пла­тфор­ма да ги ста­вам на ма­са, но не­ма да га­зам по цр­ве­ни­те ли­нии, кои мо­жат да пре­диз­ви­ка­ат конф­ли­кти.
Мис­лам де­ка не­маа до­бра ана­ли­за на ра­бо­ти­те. Не мо­же­те со зап­ла­шу­ва­ње и со ин­си­ну­а­ции да по­стиг­не­те це­ли. Исти­от ден се по­ја­ви­ја ал­бан­ски ана­ли­ти­ча­ри, кои ди­рект­но ме­не ме кри­ти­ку­ваа зо­што не сум го бој­ко­ти­рал пар­ла­мен­тот.
Република: СДСМ има­ше не­кол­ку ба­ра­ња… Тех­нич­ка вла­да, во ко­ја СДСМ не би учес­тву­вал. Да­ли пла­ни­ра да го пов­ле­че пре­тсе­да­те­лот на ДИК за да ги ос­по­ри из­бо­ри­те?
ТАЧИ: Ние ги за­гу­бив­ме из­бо­ри­те и им че­сти­тав­ме на ДУИ. Се­га е нив­на од­го­вор­ност да ги ис­пол­нат да­де­ни­те ве­ту­ва­ња. Ние не ба­ра­ме тех­нич­ка вла­да, то­гаш ќе по­мис­лат де­ка сме не­се­ри­оз­ни, по­греш­но сфа­те­ни, де­ка са­ка­ме са­мо власт. Ги че­ка­ме ре­гу­лар­ни­те из­бо­ри. Ако не­кој, Вла­да­та, опо­зи­ци­ја­та, ДУИ, има план да се деб­ло­ки­ра ин­те­гра­тив­ни­от про­цес, то­гаш ну­ди­ме це­лос­на, ко­рект­на кон­стру­ктив­ност од нас, без ни­ка­кво ус­ло­ву­ва­ње. Јас­но е де­ка тоа е при­о­ри­тет.
Ко­га ни­што не за­ви­си од вас, то­гаш мол­че­те. Од опо­зи­ци­ја­та не за­ви­си ни­ту вла­да­та, ни­ту пред­вре­ме­ни­те из­бо­ри, ни­ту тех­нич­ка­та вла­да. Си ги има­ат гла­со­ви­те.
Република: Пе­ри­о­дов до ју­ни ЕУ нѐ ске­ни­ра, сиг­на­ли­те се јас­ни, опо­зи­ци­ја­та не до­би под­др­шка, за ко­мен­та­ри­те за тоа кој ра­бо­ти за Вла­да­та не­ма да ко­мен­ти­ра­ме, сме­та­те ли де­ка пер­и­о­дов мо­же да ги прид­ви­жи ин­те­гра­тив­ни­те про­це­си? Да­ли ба­ра­ња­та на СДСМ  се во таа на­со­ка или обрат­но?
ТАЧИ: Ова е де­ли­ка­тен пер­и­од. Си­те при­ја­те­ли од над­вор по­со­чи­ја де­ка ова е де­ли­ка­тен пер­и­од, нѐ вред­ну­ва­ат до ју­ли ка­ко се од­не­су­ва­ме. Јас не са­кам да сум али­би на вла­ста за евен­ту­а­лен не­ус­пех. Ако из­ле­зе не­кој из­ве­штај де­ка опо­зи­ци­ја­та не е кон­стру­ктив­на тоа, не е до­бро. Не не­гу­вам на­де­жи де­ка на­ско­ро ќе се ре­ши проб­ле­мот со име­то.
Тоа е те­жок по­ли­тич­ки проб­лем, не е тех­нич­ки. Не раз­би­рај­те ме по­греш­но, овој проб­лем мо­ра да го ре­ша­ва­ат ма­ке­дон­ски­те ет­нич­ки пар­тии. Не би сме­е­ле Ал­бан­ци­те да се ме­ша­ат. Мис­лам по­стои тој кон­сен­зус ал­бан­ски­те пар­тии да се ко­рект­ни. Овој проб­лем ќе се ре­ши ко­га глав­ни­те ма­ке­дон­ски пар­тии ќе има­ат хра­брост да се до­го­во­рат ка­ко ќе дејс­тву­ва­ат по­на­та­му по­ли­тич­ки. Овој проб­лем не смее да би­де пред­мет на днев­на по­ли­ти­ка.Лидерот на ДПА Мендух Тачи по неколкумесечни преговори со СДСМ го откажа заедничкиот настап на локалните избори, по што дополнително ја збуни јавно

loading...