Во понеделник 71 седница на Советот на Општина Аеродром

Loading...

Во понеделник на на 14 август со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 71-та седница на Советот на Општината.На дневниот ред на седницата се следните точки:
1. Предлог-Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на ОА за вториот квартал од 2017 година
2. Предлог-План за дополнување на План за јавни набавки на ОА за 2017 година
3. Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање
4. Предлог- Одлука за давање согласност за склучување Анекс на Договор за соработка помеѓу Општина Аеродром и Град Скопје со цел изградба на атмосферска канализација на подрачје на Општина Аеродром, во Долно Лисиче на улица 1
5. Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 583)
6. Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3737)
7. Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 3434/1)
8. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Блаже Конески” за учебната 2016/2017 година
9. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Браќа Миладиновци” за учебната 2016/2017 година
10. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Лазо Ангеловски” за учебната 2016/2017 година
11. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев” за учебната 2016/2017 година
12. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Ѓорѓија Пулевски” за учебната 2016/2017 година
13. Предлог-Заклучок за усвојување Годишен извештај за работа на ОУ „Љубен Лапе” за учебната 2016/2017 годинаНа дневниот ред на седницата се следните точки:
1. Предлог-Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на ОА за втор

loading...
Loading...