Анимирани филмови за Оскар 2012

Loading...

“Храб­ро ср­це”, “Раз­би­ва­чот Ралф” и “По­де­мот на чу­ва­ри­те” се ме­ѓу ани­ми­ра­ни­те фил­мо­ви но­ми­ни­ра­ни за “Ос­кар”.

Филм­ска­та ака­де­ми­ја со­оп­шти де­ка 21 филм ап­ли­ци­ра­ле во ка­те­го­ри­ја­та ани­ми­ран филм.
“Ло­ракс”, “Фран­кен­ви­ни”, “Ле­де­но до­ба 4: По­мес­ту­ва­ње на кон­ти­нен­ти” и “Па­ра­нор­ман” се ме­ѓу врв­ни­те фил­мо­ви кои ќе се нат­пре­ва­ру­ва­ат за ед­на од пет­те но­ми­на­ции.
Ака­де­ми­ја­та на филм­ски умет­нос­ти и на­у­ка со­оп­шти де­ка не­кол­ку од фил­мо­ви­те сe уш­те ги не­ма­ат ком­пле­ти­ра­но пот­реб­ни­те до­ку­мен­ти за ква­ли­фи­ка­ци­и­те.
“Ран­го” оваа го­ди­на ос­вои наг­ра­да во кон­ку­рен­ци­ја со 18 фил­ма.
До­де­лу­ва­ње­то на “ос­ка­ри­те”, кое се одр­жу­ва 85 го­ди­на по ред, ќе се одр­жи на 24 фев­ру­а­ри 2013 го­ди­на, во те­а­та­рот “Дол­би” во Хо­ли­вуд.

 

 

 

 

 

 

loading...
Loading...