11-го­диш­ник ле­тал од Манчестер за Рим без па­сош и кар­та

Loading...

Еди­на­е­сет­го­диш­но мом­че без па­сош, би­лет и бор­динг пас ус­пе­а­ло да стиг­не од Ан­гли­ја до Ита­ли­ја.

Уп­ра­ва­та на ае­род­ро­мот во Ман­чес­тер и ави­о­ком­па­ни­ја­та “Џет2.ком” вче­ра со­оп­шти­ја де­ка спро­ве­ле ис­тра­га за да се доз­нае ка­ко мом­че­то се ка­чи­ло на лет за Рим, а еки­па­жот тоа го от­кри­ле ду­ри за вре­ме на ле­тот.
“Ова е не­во­о­би­ча­е­но и се­ри­оз­но пре­кр­шу­ва­ње на пра­ви­ла­та и од­вај че­ка­ме да доз­на­е­ме ка­ко се слу­чи­ло”, из­ја­ви бри­тан­ска­та ми­нис­тер­ка за тран­спорт, Џас­тин Гри­нинг.Еди­на­е­сет­го­диш­но мом­че без па­сош, би­лет и бор­динг пас ус­пе­

loading...