Облечете се во бордо!

Бо­га­та, ми­сте­ри­оз­на, еле­гант­на… бор­до е бо­ја­та што мо­ра да ја има­те оваа се­зо­на во ва­ши­от ор­ман.Ако пред не­кол­ку се­зо­ни бо­ја­та на ви­но­то, уште поз­на­та ка­ко мар­се­ла, спо­ред Ин­сти­ту­тот за бои „Пан­тон“, бе­ше хит, се­га бор­до е бо­ја­та што мо­ра да ја има­те во ва­ши­от ор­ман.
Во 2015 го­ди­на зем­је­на­та ка­фе­но­цр­ве­на бо­ја бе­ше бо­ја на го­ди­на­та. По­тем­на од гли­на, а по­мал­ку ин­тен­зив­на од бо­ја­та на циг­ли­те, очиг­лед­но ма­ѓеп­са мно­гу ди­зај­не­ри би­деј­ќи тие сѐ уште на­о­ѓа­ат инс­пи­ра­ци­ја во таа рас­кош­на бо­ја на уба­во цр­но ви­но.
Си­те ди­зај­не­ри, без иск­лу­чок, во пре­те­сен­ска­та ко­лек­ци­ја по­ну­ди­ја мо­де­ли во цр­ве­на, тем­но­пор­то­ка­ло­ва и ка­фе­на бо­ја.
Ова е јас­на алу­зи­ја на се­дум­де­се­ти­те го­ди­ни на ми­на­ти­от век, а не­кои од нив ја прод­ла­бо­чи­ја инс­пи­ра­ци­ја­та од таа де­ка­да до­да­вај­ќи уште еле­мен­ти.
Ди­зај­не­ри­те по­ка­жаа де­ка оваа бо­ја со­вр­ше­но од­го­во­ра на раз­лич­ни тка­е­ни­ни, па во мо­де­ли­те за оваа есен во бор­до мо­же да нај­де­те и крз­но, ко­жа, тан­те­ла. Ра­скош­ни фу­ста­ни за све­че­ни при­го­ди до­пол­не­ти со де­та­ли или не­кој вез, исто та­ка, оста­ва­ат од­ли­чен впе­ча­ток.Ако пред не­кол­ку се­зо­ни бо­ја­та на ви­но­то, уште поз­на­та ка­ко мар­се­ла, спо­ред И

Пронајдете не на следниве мрежи: