Што е сметководствена единица?

Loading...

Што е сметководствена единица?Сметководствената единица (СЕ) претставува пропорционален дел од вкупните нето средства на задолжителниот / доброволниот пензиски фонд, и преку нејзиниот пораст (пад) се искажува приносот на фондот.
Пример:
Бруто уплата = 1.000 мкд
Влезна провизија (3,8 %) = 38 мкд
Нето уплата = 962 мкд –> Пензиски фонд
Нето уплатата од 962 мкд се конвертира во сметководствени единици според вредноста на СЕ на датумот на уплата.
Ако, вредноста на една СЕ на датумот на уплата била 110 мкд, тогаш членот на датумот на уплата купува 8,745 СЕ.  Истото се случува при секоја наредна уплата.
Од друга страна, пензискиот фонд има обврска секој ден да пресметува вредност на СЕ.
Преку порастот (падот) на СЕ се искажува приносот на пензискиот фонд.
Вредноста на СЕ на пензискиот фонд е транспарентна, и се објавува редовно на веб страната на МАПАС, www.mapas.mk
Повеќе информации можете да најдете на следниот ЛИНКСметководствената единица (СЕ) претставува пропорционален дел од вкупните нето средства на задолжителниот / доброволниот пензиски фонд, и преку неј

loading...
Loading...