Што е тоа стапка на придонес? Колку изнесуваа таа во системот со еден столб, а колку во системот со два столба?

Loading...

Стапката на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување претставува процент од бруто платата, кој е утврден со Закон.Стапката на придонес е иста за лицата кои се членови на едностолбен или на двостолбен пензиски систем. Во законот оваа стапка е  18%  (се очекува постепено намалување до 17,5%).
За лицата кое се членови на едностолбен пензиски систем, целокупниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување останува  во Фондот на ПИОМ. За лицата кои се членови на двостолбниот пензиски систем, од вкупните 18% од бруто платата на осигуреникот, 6% се пренесуваат во приватниот задолжителен пензиски фонд (втор столб), додека 12%  остануваат во Фондот на ПИОМ (прв столб).
Повеќе информации можете да најдете на следниот ЛИНКСтапката на придонес е иста за лицата кои се членови на едностолбен или на двостолбен пензиски систем. Во законот оваа

loading...
Loading...