Што треба да содржи едно CV?

Loading...

CV (Curriculum Vitae) или персонална биографија е јасно напишан преглед на Вашето образование, искуство, работа, награди и досигнувања и други податоци кои се важни за идниот работен однос, заради кој и го пишувате Вашето CV. Без разлика за кое работно место аплицирате Вашето CV мора да ги содржи следниве податоци:
 
Контакт податоци
 
– Име и презиме
-Адреса и местото на моменталното живеење (особено важно е да се наведе доклолку е тоа различно од адресата)
-Телефонски број (мобилен и домашен број)
-E-mail адреса.
 
Образование:
 
-Податоци за формално и неформално образование
-Назив на образовната институција
-Датум на започнување и завршување
-Насока или отсек
-Стекнато звање.

Прочитајте повеќе на линкот

 CV (Curriculum Vitae) или персонална биографија е јасно напишан преглед на Вашето образование, искуство, работа, награди и досигнувања и дру

loading...
Loading...