Вработете се, и земајте 45.300 денари нето плата!

Loading...

Погледнете го денешниот оглас, можеби токму вие припаѓате на ова работно место!Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи-пречистен текст („Сл.весник на Република Македонија”бр.54/13), член 5, 6, 7 и 8 од Колективниот Договор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, и Одлуката бр.026537 од 06.11.2013 година, Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, распишува
ЈАВЕН ОГЛАС
За пополнување на работно место со 1 (еден) работник и засновање на работен однос на неопределено време за извршување на работи во Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје.
Кандидатите, покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат посебните услови за пополнување на следното работно место:
Повеќе на следниот ЛИНКВрз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи-пречистен текст („Сл.весник на Република Македонија”бр.5

loading...
Loading...