Седница на Комисија за финансии на Општина Штип

Педесет и шеста седница на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој за 19.12.2016 година (понеделник), со почеток во 11:30 часот.На седницата е следниот дневен ред:
1. Предлог – Одлука за користење на јавни површини за организирање на панаѓури.
2. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2017 година.
3. Предлог –Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2017 година.
4. Предлог – Програма за јавно осветлување за 2017 година.
5. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Штип за 2017 година.
6. Предлог –Програма за располагање со градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2017 година.
7. Предлог – Програма за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2017 година.
8. Предлог – Буџет на Општина Штип за 2017 година.
9. Предлог – Одлука за извршува на буџетот на Општина Штип за 2017 година.
10. Буџетски календар на Општина Штип за 2017 година.
11. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници за 2017 година.
12. Предлог –Програма за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2017 година.
13. Предлог –Програма за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2017 година во зимски услови.
14. Предлог – Програма за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип за 2017 година.
15. Предлог – Програма за работа на ЈП ,,Исар” за 2017 година.
16. Предлог – Програма за одржување на јавна чистота во Општина Штип за 2017 година.
Седницата ќе се одржи во сала II на Советот на Општината Штип.На седницата е следниот дневен ред:
1. Предлог – Одлука за користење на јавни површини за организирање на панаѓури.
2. Предло

Пронајдете не на следниве мрежи: