АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРРЕВИЗИЈА -ПЛАТА 30 000 ДЕНАРИ

Loading...

Агенција за суперревизија на осигурување објавува оглас за вработување.Агенција за суперревизија на осигурувањеСогласно член 22 став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи, Агенцијата за суперревизија на осигурувањето објавуваОГЛАСза вработување на 2 (два) извршители на неопределено време1. Агенцијата за супервизија на осигурување има потреба од вработување на 2 (два) извршители на неопределено време за следните работни места:1/1. Помлад соработник за финансиско сметководствени работи 1 извршителПосебни услови потребни за вршење на работата:Вид на образование: стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- Економски факултет или Студии од областа на осигурувањето;- Работно искуство во струката: без работно искуство;- Други професионални квалификации, способности и вештини: познавање на англиски јазик и работа со компјутер;Лични квалитети: доверливост, способност за тимска работа и комуникативност.1/2. Архивар 1 извршителПосебни услови потребни за вршење на работата:- Вид на образование: вишо или средно образование;- Работно искуство во струката: без работно искуство;- Други професионални квалификации: работа со компјутер;- Способности и вештини вклучувајќи и лични квалитети; – Способност за тимска работа.2. Работното време во работната недела започнува во 08.30 часот, а завршува во 16.30 часот.3. Висината на основната (нето) плата за работните места од став 1 на овој Оглас изнесува:30.000,00 денари за работното место под точка 1/1;20.000,00 денари за работното место под точка 1/2;
Повеќе на news.vrabotuvanje.com.mkАгенција за суперревизија на осигурувањеСогласно член 22 став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните однос

loading...
Loading...