Изработена ѕидна слика во ходниците во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“

Loading...

Преку проектните активности од ликовна уметност, во ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ од Берово, заврши реализацијата на проектот „Разубавување на училиштето“.Проектот во кој беа опфатени учениците од IX одделение под раковоство на наставничката Маца Пеовска, предвидуваше изработка на ѕидна слика во боја во дел од училишните ходници.
Преку реализацијата на истиот се допринесе за подобрување на изгледот и ентериерот во училишните ходници, со што се збогатуваат и училишните содржини како и вештините на учениците.
Реализацијата на вакви проекти ќе продолжи и понатаму во оваа учебна година.Проектот во кој беа опфатени учениците од IX одделение под раковоство на наставничката Маца Пеовска, предвидуваше изработка на ѕидна слика во боја

loading...
Loading...