Оглас за вработување во Собрание на Р.Македонија

Loading...

Врз основа на членот 9 став 1 алинеја 2, а во врска со членовите 10 и 26 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 69/2006, 150/10 и 100/11) претседателот на Собранието на Република Македонија, на 9 август 2013 година, распишуваОГЛАСЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СУДСКИОТ СОВЕТОТНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГИ ИЗБИРАСОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1. Собранието на Република Македонија ќе врши избор на два члена на Судскиот Советот на Република Македонија.2. Заинтересираните кандидати, универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници, пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од членот 26 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, во оригинал или копие заверено на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен весник на Република Македонија”.3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“. Број 07 – 3109/1 9 август 2013 година, СкопјеПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАТрајко Вељаноски, с.р.Дека преписот е верен на оригиналот тврди:ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Генци МухаремиОГЛАСЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СУДСКИОТ СОВЕТОТНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГИ ИЗБИРАСОБРАНИЕТО НА РЕПУБ

loading...
Loading...