ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Loading...

ЈАВЕН ОГЛАС БР.03/2013за вработување во Управа за јавни приходиУправата за јавни приходи има потреба од вработување на 1 (еден) извршител/и, за следните работни места:ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ1) 1 (еден) извршител/и во Одделение за утврдување на данок, Служба за поврат, пренасочување и пребивање на данок, на работно место самостоен даночен советник за поврат, пренасочување и пребиваше на данок, со завршен VII степен или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС Економски или Правен факултет и најмалку (З) три години работно искуство во струката, со основна плата во бруто износ од 50,332.00 денари.Податоци за условите кои треба да ги исполнуваат кандидатите и за начинот на пријавување по огласот;Кандидатот треба да е државјанин на Република Македонија и да ги исполнува горенаведените посебни услови предвидени за работното место.Заинтересираните кандидати по објавениот оглас треба да достават пополнет пропишан образец „Пријава за вработување“ кој може да се преземе од интернет страницата на Управата за јавни приходи на следниот линк: https://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/105Кандидатот е должен пријавата да ја пополни во целост, прецизно» со точни податоци и да ја достави во архивата на Управата за јавни приходи Генерална дирекција Скопје или преку пошта на следната адреса:Управа за јавни приходи Генерална дирекцијабул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1, 1000 Скопјесо назнака: за „ЈАВЕН ОГЛАС БР.З/2013“Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) работни дена, сметано од денот ма објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување).Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за вработување во Управата за јавни приходи.Co кандидати ге кои доставиле уредни пријави за работното место под реден број 1 за кои е предвидено работно искуство во струката ќе биде спроведено интервју или писмена проверка за кое ќе бидат писмено известени.Избраниот кандидат ќе биде повикан во Управата за јавни приходи да достави докази за исполнување на горенаведените услови за работното место за кое конкурирал, во оригинал или копија заверена кај нотар.www.ujp.gov.mk ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ1) 1 (еден) извршител/и во Одделение за утврдување на данок, Служба з

loading...
Loading...