ПЕТ ВРАБОТУВАЊА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА-ПЛАТА ДО 30 000

Loading...

АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОБЈАВУВА ЈАВЕН ОГЛАСАгенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување вработува 5 лица.Кон пријавата, секој кандидат потребно е да достави биографија, уверение за државјанство и заверени фотокопии кај нотар од диплома или уверение за завршено соодветно образование. Покрај доказите за исполнување на општите услови за прием, кандидатот треба да ги исполни и посебните услови според Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и тоа:1. Систем аналитичар и програмер:- VII степен на стручна подготовка од областа на информатичка технологија;- Најмалку две (2) години работно искуство во струката;- Одлично познавање на англиски јазик;- Неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 34.900.00 денари2. Стручен соработник за контрола на исплата на пензии:- VII степен на стручна подготовка од областа на економија, финансии, сметководство, инвестирање, осигурување, актуарска математика или право;- Најмалку една (1) година работно искуство во струката;- Одлично познавање на англиски јазик;- Одлично познавање на работа со компјутери (Word, Excel и др.);- Неделното работно време с од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 29.800.00 денари3. Стручен соработник за институционална контрола:- VII степен на стручна подготовка од областа на економија, финансии, право, сметководство, инвестирање или осигурување;- Најмалку една (1) година работно искуство во струката;- Одлично познавање на англиски јазик;- Одлично познавање на работа со компјутери (Word, Excel и др.);- Неделното работно време с од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 29.800.00 денари4. Администратор:- IV степен на стручна подготовка;- Без работно искуство;- Одлично познавање на англиски јазик;- Одлично познавање на работа со компјутери (Word, Excel и др.);- Неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 23.000.00 денари…
Повеќе на следниот ЛИНКЈАВЕН ОГЛАСАгенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување вработува 5 лица.Кон

loading...
Loading...