Се бараат професори-Плата до 47.000 денари!

Loading...

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ШТИПРаспишуваКОНКУРСза избор на наставници и соработници на единиците во состав на Универзитетот1. ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ1.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Историја на филозофијата и Етика (1 извршител) за време од пет години1.2 Наставник во сите звања за наставно-научната област: – Средновековна историја (1 извршител) за време од пет години1.3 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Педагогија и Теорија на воспитување (1 извршител) за време од пет години2. ФАКУЛТЕТ 3A МЕДИЦИНСКИ НАУКИ2.1 Наставник во насловно звање Вонреден професор за наставно-научната област:- Ментална хигиена и Детска психијатрија (1 извршител) за време од пет години2.2 Наставник во насловно звање Доцент/Вонреден професор за наставно-научната област:-Психопатологија и Психотерапија (1 извршител) за време од пет години2.3 Наставник во насловно звање Доцент/Вонреден професор за наставно-научната област/поле:- Клиничка медицина (1 извршител) за време од пет години2.4 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Медицинска етика и деонтологија и Логопедија (1 извршител) за време од пет години3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ3.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Моделирање, симулација и анализа на комплексни контролни системи и Компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси (1 извршител) за време од пет години3.2 Наставник во насловно звање Доцент/Вонреден професор за наставно-научната област:- Интегрирана електроника и Електронски компоненти (1 извршител) за време од пет години4. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ4.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Економика на земјоделството и развој (1 извршител) за време од пет години4.2 Наставник во насловно звање Доцент/Вонреден професор за наставно-научната област/поле:- Прехранбена технологија (1 извршител) за време од пет години5. ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ5.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Музички форми со анализа и Хармонија и полифонија со анализа (1 извршител) за време од пет години5.2 Наставник во насловно звање Доцент за наставно-научната област:- Сликање и сликарски техники и Сликарска технологија (2 извршители) за време од пет години6. ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 6.1 Асистент за научната област:- Дизајнирање на текстил и облека (2 извршители) за време од три години7. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА7.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Применета математика и математичко моделирање (2 извршители) за време од пет години8. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ8.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Животна средина (2 извршители) за време од пет години8.2 Наставник во сите звања за наставно-научната област: -Механика на карпите и тлото (1 извршител) за време од пет години8.3 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Применета геодезија (1 извршител) за време од пет години8.4 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Градежни конструкции во ниско и високо градба (1 извршител) за време од пет години9. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА 9.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област:- Комуникации во туризмот (1 извршител) за време од пет годиниКритериуми за избор:
Повеќе на следниот ЛИНККОНКУРСза избор на наставници и соработници на единиците во состав на Универзитетот1. ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВН

loading...
Loading...