Вработи се во Централен Регистар на РМ- основна плата 38. 172 денари!

Loading...

Централен регистар на Република Македонија има потреба од засновање на работен однос на неопределено време со 1 (еден) работник и тоа со:
 А. 1 (еден) работник со VII-1 ВСС , на работно место советник со најмалку 2 (две) години работно искуство и работа на компјутер- Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно редовно работно време од 40 часа (5 пет работни дена во неделата).- Дневното работно време трае 8 часа и започнува во 8,30 часот а завршува во 16,30 часот.- Основната плата за работното место изнесува 38.172,00 денари.Сите кандидати треба да ги достават следните документи:• Молба со кратка биографија;• Копија од лична карта;• Уверение ( Диплома ) за завршено образование;• Уверение ( Диплома ) за познавање на работа на компјутер• Доказ за работно искуство.
Повеќе на следниот ЛИНКА. 1 (еден) работник со VII-1 ВСС , на работно место советник со најмалку 2 (две) години работно искуство и работа на к

loading...
Loading...