За сите невработени лица-АПЛИЦИРАЈТЕ!

Loading...

Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување на Република Македонија од 2008 година успешно ја спроведува активната политика/мерка – Проект за самовработување со кредитирање, со кој на корисниците на кредити им се овозможи да започнат сопствен бизнис во областа на земјоделството, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото, услужните дејности итн.Врз основа на постигнатите позитивни резултати и заради големиот интерес од невработените лица, Владата на РМ ги продолжува активностите за континуирано спроведување на оваа активна мерка.
 
За сите оние кои сакаат да започнат сопствен бизнис и да бидат дел од овој проект на Владата на РМ, ги известуваме дека Агенцијата за вработување на РМ, објавува:
 
ЈАВЕН ОГЛАС ДО НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА
(Проект Самовработување со Кредитирање)
 
Барање за кредит може да достават сите евидентирани невработени лица без оглед на времетраењето на невработеноста, односно лица со статус (200) невработени лица активни баратели на работа кои се на евиденција 1 ден пред објавување на јавниот оглас.
Повеќе на следниот ЛИНКВрз основа на постигнатите позитивни резултати и заради големиот интерес од невработените лица, Владата на РМ ги продолжува активностите за контину

loading...
Loading...