Во петок 53 седница на советот

Loading...

На 15.7.2016 година (петок) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи 53-та седница на Советот на Општината.На дневниот ред на седницата се следните точки:

Предлог-Одлука за давање согласност за примање донација – Изработен основен ревидиран проект за осветлување на Православниот крст во Општина Аеродром

Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Договор за грант, меѓу Општина Аеродром и Министерство за финансии на Република Македонија, за реализација на проект „Реконструкција на водоводна мрежа на краци на улица 1 во с. Долно Лисиче“

Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за склучување Меморандум за соработка меѓу Општина Аеродром и  Град Скопје, со цел изградба на атмосферска канализација на подрачје на Општина Аеродром, во  Долно Лисиче на улица 1

Предлог-Одлука за давање согласност на Договор за соработка во 2016 година меѓу Министерството за локална самоуправа и единиците на локалната самоуправа од  Скопскиот плански регион, основачи на центарот за развој на Скопскиот плански регион

Предлог-Одлука за исплата на парична помош по основ на пристигнати барања  по основ на  отпремнина за пензионирање  и  за  смрт на член на потесното семејство

Предлог-Одлука за отпис на ситен инвентар, сопственост на Општина Аеродром

Предлог-Одлука за отпис на основни средства, сопственост на Општина Аеродром

Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објекти број 1, 2 и 3 на КП 560)

Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект број 1 на КП 4045)

Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 302/14)

Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 302/14, барање број 23-5395/1)

Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 2932/15)

Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 5850/1)

Предлог-Одлука за утврдување бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко-планска документација (објект на КП 294 и КП 296).

На дневниот ред на седницата се следните точки:

Предлог-Одлука за давање согласност за примање до

loading...
Loading...