ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Loading...

Врз основа на Дополнување на Програмата за волонтирање во Управата за јавни приходи за 2013 година број 13-211/2 од 06.06. 2013 година, се објавуваПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИКза аплицирање на кандидати – студенти за волонтирање воУправата за јавни приходи
Управата за јавни приходи има потреба од ангажирање на волонтери, поради што се повикуваат сите заинтересирани кандидати – студенти кои немаат се уште дипломирано на соодветниот факултет на кој студираат од областа на природно – математичките науки, техничко – технолошките науки, општествените и хуманистичките науки, да се пријават на јавниот повик врз основа на кој се организира волонтерска работа во Управата за јавни приходи и нејзините внатрешни организациски единици и тоа:Организациска единица                                                                     Број на волонтериГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ                                                  4ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ СКОПЈЕ      1РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ                                               2ДАНОЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИЛЕП                                                     1ДАНОЧНО ОДДЕЛЕНИЕ КУМАНОВО                                              1ДАНОЧНО ОДДЕЛЕНИЕ СТРУМИЦА                                               1РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА ТЕТОВО                                               1ДАНОЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ГОСТИВАР                                                 1РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА КАВАДАРЦИ                                      3                                                                                                             Вкупно:      15Волонтерската работа ќе се извршува во текот на летниот период од денот на изборот на кандидатите до 15 септември 2013 година, во просториите и во местото кое е седиште на организациската единица на УЈП.Заинтересираните кандидати потребно е да приложат уредна документација која треба да содржи:1) Потврда за статусот на студент и 2) Писмо за интерес со кратка биографија и податоци за контакт.Документите може да се достават директно во писарницата (архивата) или преку пошта на следната адреса:Управа за јавни приходиГенерална дирекција СкопјеБул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000 СкопјеСо назнака: „За повторен јавен повик за волонтирање во УЈП“Рокот за доставување на документите изнесува три (3) работни дена сметано од денот на објавување на јавниот повик на интернет страницата на УЈП, заклучно со 27.06.2013 година (четврток).По истекот на рокот за доставување на документи, селекцијата на кандидатите кои доставиле уредна документација ќе ја врши Секторот за човечки ресурси врз основа на доставените документи, а по потреба и со дополнително повикување на интервју во просториите на УЈП.Избраните кандидати ќе бидат повикани да склучат договор за волонтирање во УЈП.Врз основа на Дополнување на Програмата за волонтирање во Управата за јавни приходи за 2013 година број 13-21

loading...
Loading...