Интервју со младиот и талентиран Филип Талевски

Македонската јавност неодамна дозна за овој млад и талентиран ракометар. Резултатите и начинот на игра се сведоштво за тоа дека Филип Талевски го чека блескава иднина во ракометот. На јуниорските квалификации Филип има постигнато 27 гола и постигна втор вкупен резултат.Ток­му при­ме­рот на ра­ко­мет­ни­от би­сер на Ме­та­лург, Фи­лип Та­ле­ски, кој има са­мо 18 го­ди­ни и е ра­ри­тет со ус­пе­шен на­стап во ист ква­ли­фи­ка­ци­ски цик­лус за две раз­лич­ни во­зрас­ни се­лек­ции, по­твр­ду­ва де­ка има­ме та­лен­ти што мо­жат да би­дат европ­ски и свет­ски ква­ли­тет ако пра­вил­но се ра­бо­ти. Та­ле­ски, ако сѐ би­де во ред, ќе има мож­ност да игра и за ју­ни­ор­ска­та ре­пре­зен­та­ци­ја на Ма­ке­до­ни­ја на ЕП во Ав­стри­ја и на кон­ти­нен­тал­ни­от шам­пи­о­нат за ка­де­ти во Пол­ска. Тур­ни­рот во Ав­стри­ја за­вр­шу­ва на 3 август, а тој во Пол­ска ќе поч­не 11 де­на по­доц­на.
Повеќе за интервјуто на: republika.mkТок­му при­ме­рот на ра­ко­мет­ни­от би­сер на Ме­та­лург, Фи­лип Та­ле­ски, кој има са­мо

Пронајдете не на следниве мрежи: