Јубилејно издание на списанието „Македонски архивист“

На крајот од 2015 година излезе од печат јубилејното издание „Македонски архивист“ – списание на Државниот архив на Република Македонија, број 20, година издавање XX.Списанието содржи пригодни текстови за новиот објект на ДАРМ, за организациската поставеност на институцијата, за дејноста на секторите и на одделенијата, за новите трендови како дигитализацијата и објавувањето содржини на Википедија, за манифестацијата „Отворен ден на архивите“ како и за годинешните изложби на Архивот.
Издаинието изобилува со фотографии и факсимили во боја.
Од следниот број списанието ќе содржи научни трудови од областа на архивистика и историјата.
Списанието е наменето за стручњаците, за наставниот кадар и за студентите по аривистика како за сите заинтересираните кои се занимаваат со оваа дејност.Списанието содржи пригодни текстови за новиот објект на ДАРМ, за организациската поставеност на институцијата, за дејноста на секторите и на одделе