НЛБ Нов пензиски фонд започна со достава на пополнети барања за поврат на персонален данок до членовите во доброволниот пензиски фонд

Loading...

НЛБ Нов пензиски фонд ве известува дека започнува со достава на пополнет образец БПП-ИС/ДПФ – Барање за поврат на персонален данок на индивидуална сметка.Во барањето однапред се пополнети уплатите на придонеси за доброволно пензиско осигурување во ОДПФ НЛБ Пензија плус.
Барањата се поднесуваат во тековната, за претходната година.
Лицата кои сакаат да остварат поврат на персонален данок, треба до Управата за јавни приходи да достават:
1. Барање за поврат (образец БПП-ИС/ДПФ), се поднесува во подрачна единица според местото на живеење на подносителот на барањето и истото се доставува во 2 примероци.
2. Доказ за платен персонален данок во Македонија – како доказ може да послужи збирна годишна пресметка со потпис и печат на исплаќачот/осигурителот и/или уплатница за платен персонален данок на доход од физички лица
3. Доказ за платена административна такса (инструкции за пополнување на истата се испраќаат до сите членови).
За повеќе информации, можете слободно да исконтактирате со НЛБ Нов пензиски фонд, секој работен ден од 08:00 – 16:00 часот.
Препорака е ова барање да го поднесете заедно со Годишната даночна пријава (образец ПДД-ГДП).
Повеќе информации можете да најдете на следниот ЛИНКВо барањето однапред се пополнети уплатите на придонеси за доброволно пензиско осигурување во ОДПФ НЛБ Пензија плус.
Барањата се поднесуваа

loading...
Loading...