Полнети тиквички со ориз и печурки

Не­ма да ви од­зе­мат мно­гу вре­ме, а ќе ужи­ва­те во крај­ни­от ре­зул­тат.Со­стој­ки:
2 мла­ди ти­квич­ки
250 гра­ма ориз
250 гра­ма све­жи пе­чур­ки
Кро­мид
2 зе­ле­ни пи­пер­ки
2 до­ма­та
2 мор­ко­ва
Лук, маг­до­нос, сол, црн пи­пер, ме­шан за­чин, ори­га­но, цр­ве­на сол
Под­го­то­вка:
Уба­во из­миј­те ги и из­лу­пе­те ги мла­ди­те ти­квич­ки. Пре­се­че­те ги на не­кол­ку де­ло­ви и из­лу­пе­те ја вна­треш­но­ста. Та­ва­та под­мач­кај­те ја со мас­ло за ја­де­ње или со пу­тер. На­ре­де­те ги вна­тре ти­квич­ки­те.
Ори­зот ва­ре­те го де­се­ти­на ми­ну­ти и по­тоа про­це­де­те го низ сту­де­на во­да.
На шпо­рет за­греј­те мас­ло за ја­де­ње во ед­на та­ва. До­дај­те го сит­но исеч­ка­ни­от кро­мид, за­чи­не­те со сол, црн пи­пер, ме­шан сув зе­лен­чук и оста­ве­те го да се дин­сту­ва. По­тоа до­дај­те сит­но сеч­ка­ни пе­чур­ки, пи­пер­ки и мор­ко­ви. По­тоа до­дај­те го ори­зот и пр­же­те уште мал­ку до­де­ка се­та сме­са не би­де го­то­ва. На крај до­дај­те ги исеч­ка­ни­от маг­до­нос и лук. Со оваа сме­са на­пол­не­те ги ти­квич­ки­те. До­ма­ти­те исеч­кај­те ги на кру­го­ви и на­ре­де­те ги врз ти­квич­ки­те. На­леј­те во­да до по­ло­ви­на на ти­квич­ки­те и во во­да­та до­дај­те до­мат­но пи­ре или рен­дан до­мат. По­криј­те ја та­ва­та со ка­пак. Не­ка се пе­чат во рер­на 45 ми­ну­ти. Де­се­ти­на ми­ну­ти пред два би­дат го­то­ви, из­ва­де­те го ка­па­кот, да се пот­пе­чат.
Повеќе рецепти, кулинарски трикови, совети за здрава храна и здрав начин на живот, диети и животни искуства, можете да најдете на НАЈАДИСЕ.МК како и на фан страната на Фејсбук, а може да станете и член од групата на Најадисе на Фејсбук каде може да споделите ваш омилен рецепт.Со­стој­ки:
2 мла­ди ти­квич­ки
250 гра­ма ориз
250 гра­ма све­жи пе­ч

Пронајдете не на следниве мрежи: