Стимулации за фирмите кои уплаќаат средства за своите вработени во доброволно пензиско осигурување!

Loading...

Државата ги стимулира фирмите кои уплаќаат средства за своите вработени во доброволно пензиско осигурување со одредени даночни ослободувања. Така, за уплатените средства во доброволно пензиско осигурување фирмата е ослободена од:
– Плаќање на персонален данок – Плаќање на придонеси од плата,- Уплатените средства во доброволно пензиско осигурување се сметаат за трошок на фирмата (признат трошок од аспект на данок на добивка).
Дефинирано е ограничување на даночното ослободување до висина на уплати во доброволен фонд од 4 просечни бруто плати во Македонија, објавени за претходната година.
Со уплата до месец декември искористете ја можноста за даночна стимулација за 2014 година.
Повеќе информации може да добиете на следниот ЛИНК.Државата ги стимулира фирмите кои уплаќаат средства за своите вработени во доброволно пензиско осигурување со одредени даночни ослободувања. Така,

loading...
Loading...