Советот на општина Битола ја прифати програмата за управување со отпад

Loading...

Советот на општина Битола ја прифати програмата за управување со отпад која ја предложи и во текот на годината ќе ја реализира ЈП „Комуналец“ – Битола.Програмата подразбира организиран систем на постапување со отпадот односно, собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад, процесите на селектирање, третман и складирање на отпадот, надзорот над овие операции, како и мерките за заштита на животна средина, животот и здравјето на луѓето, со цел правилно управување со комуналниот и другите видови на неопасен отпад на територијата на општина Битола.
– Собирањето и транспортирањето на комуналниот и другите видови на неопасен отпад на територијата на општина Битола се врши од вкупно 16 реони, со 18 специјални возила за собирање и транспортирање на отпадот. Од 13 реони се врши собирање на комунален отпад од домаќинства, од 1 реон се врши комбинирано собирање на комунален отпад од домаќинства и индустриски неопасен отпад, од 1 реон се врши исклучиво собирање на индустриски неопасен отпад, а од 1 реон се врши селективно собирање на отпадна хартија и отпадна пластика (РЕТ), информираат од ЈП „Комуналец“-Битола
Врз основа на анализите направени од страна на ЈП „Комуналец“- Битола просечните неделни количини на собран комунален отпад изнесуваат 545 тони, односно околу 28.500 тони отпад годишно.
-За собирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад на територијата на општина Битола поставени се специјализирани садови за собирање на истиот и тоа 1.450 контејнери од 1,1м3, 22 контејнери од 5м3, пластични канти од 120-240 литри и импровизирани садови. За селективно собирање на отпадот (хартија и пластика) на територјата на општина Битола поставени се специјализирани пластични контејнери од 1,1 м3 и мрежасти контејнери, велат од овој локален комунален сервис.
Собраните количини на отпад се депонираат во депонијата Мегленци со која управува ЈП „Комуналец“-Битола. За работа на депонијата, изработен е План и програма за депонирање на комунален отпад во депонија Мегленци (2014-2017) и Програма за работа на депонијата Мегленци (2014-2016).Програмата подразбира организиран систем на постапување со отпадот односно, собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот и другите видови н

loading...
Loading...