Какво Друштво е НЛБ Нов пензиски фонд?

Loading...

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје е друштво основано за да функционира во рамките на реформираниот пензиски систем во Република Македонија.Основната дејност на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје е управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.
Друштвото ангажира потребни капитални, кадровски и технички ресурси за да воспостави соодветен систем во рамките на законската регулатива кој ќе овозможи, сигурно, домаќинско, транспарентно и стручно да ја извршува својата функција и да управува со собраните придонеси од своите членови.
НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје има воспоставено систем преку кој ќе можеш да пристапиш до твојата лична сметка, во секое време и на тој начин да провериш дали и кога работодавецот ги платил придонесите, колкави средства се акумулирани на сметката и колкава е заработувачката на НЛБ Пензиски фонд.
Повеќе информации може да дознаете на следниот ЛИНКОсновната дејност на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје е управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

loading...
Loading...