Конкретни проекти наспроти најави во обид

Loading...

СДСМ некои проекти во својата изборна програма, буквално, ги има ископирано од владејачката партија, како што е ослободувањето од плаќање социjални придонеси за сите работодавци што ќе обезбедат прво вработување на млади лица до 29-годишна возраст во период од една година; како и субвенционирање на вработувањето невработени млади лица на возраст до 29 години, со месечна финансиска поддршка за период од 6 месециДу­ри 384 стра­ни­ци со нај­а­ве­ни 2.046 про­е­кти, со кон­крет­ни ро­ко­ви за нив­но ис­пол­ну­ва­ње, тоа е из­бор­на­та про­гра­ма за пред­вре­ме­ни­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри на вла­де­јач­ка­та ВМРО-ДПМНЕ нас­про­ти 100 стра­ни­ци без кон­крет­ни про­е­кти, без ро­ко­ви за нив­но ис­пол­ну­ва­ње во про­гра­ма­та на СДСМ. 
Раз­ли­ка­та и ос­твар­ли­во­ста ме­ѓу еко­ном­ска­та по­ли­ти­ка и про­е­кти на по­зи­ци­ја­та и опо­зи­ци­ја­та е по­ве­ќе од очиг­лед­на. До­де­ка ВМРО-ДПМНЕ ги има оп­фа­те­но си­те ка­те­го­рии гра­ѓа­ни и ин­ве­сти­ции од си­те се­кто­ри, од па­ти­шта, же­лез­нич­ки и пло­вен со­о­бра­ќај, ави­о­со­о­бра­ќај, гра­де­ње, ур­ба­ни­зам, енер­ги­ја, СДСМ ане­мич­но се освр­ну­ва са­мо на не­кои се­кто­ри во кои ќе ин­ве­сти­ра, но без де­та­ли ка­ко и ко­га ќе го на­пра­ви тоа.

 
Не­кои про­е­кти, со кои нај­го­ле­ма­та опо­зи­ци­ска пар­ти­ја се оби­ду­ва да им се дод­во­ри на гла­са­чи­те, се ко­пи­ја на про­е­кти што вла­де­јач­ка­та гар­ни­ту­ра ве­ќе на го­ле­мо ги спро­ве­ду­ва, ка­ко што се про­е­ктот за бе­не­фи­ции за вра­бо­ту­ва­ње ли­ца до 29 го­ди­ни, бесп­лат­но­то во­зе­ње за пен­зи­о­не­ри­те и за­шти­та­та на пра­ва­та на ра­бот­ни­ци­те. Еве не­кои од најз­на­чај­ни­те еко­ном­ски про­е­кти што ги има во из­бор­ни­те про­гра­ми на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.Ду­ри 384 стра­ни­ци со нај­а­ве­ни 2.046 про­е­кти, со кон­крет­ни ро­ко­ви за нив­но ис­п

loading...
Loading...