Осудени за ВМРО!

Безскрупулозните и најсвирепи убиства се направени меѓу 15 и 16 јануари 1945 г. во месноста Лечиште кај Велес на 53 македонски патриоти.

 
1. Д-р Богдан Поп-Ѓорчев 40 г.
 2. Благој Ѓорчев 36 г.
 3. Димко Крепиев 60 г.
 4. Лазар Крепиев 64 г.
 5. Асен Варналиев 34 г.
 6. Димко Нацев 52 г.
 7. Лазар Илиев 66 г.
 8. Тодор Накинов
 9. Панче Караколев 28 г.
 10.Перо Торопанов 50 г.
 11.Ратко Торопанов -син на Перо
 12.Стефан Филипов 32 г.
 13.Тодор Порецов 62 г.
 14.Диме Сребров 35 г.
 15.Георги Унев 40 г.
 16.Орце Несторов
 17.Ганчо Вишинов
 18.Владо Јорданов
 19.Ристо Мајсторов
 20.Георги Црвенов
 21.Перо Дридаров 52 г.
 22.Мирко Божинов
 23.Милан Зафиров
 24.Димко Манасиев
 25.Георги Петров
 26.Петар Костов
 27.Петре Тончов 43 г.
 28.Пано Манев
 29.Јордан Бошков 30 г.
 30.Владо Темелков-Андреев од с.Славец
 31.Ангел Ставрев
 32.Илија Темелков
 33.Јован Лажпетков
 34.Јован Теов
 35.Илија Николов
 36.Тодор Мирчев
 37.Стојан Ангелов
 38.Александар Костадинов
 39.Тасе Костадинов
 40.Дачо Трајчев
 41.Атанас Иванов
 42.Гано Динов
 43.Славе Иванов
 44.Ангел Бадников
 45.Данчо Игев
 46.Камче Ацев-Настев
 47.Герасим Јанев
 48.Славко Симонов
 49.Мијалчо Димитров
 50.Раде Радев
 51.Цветко Мутавчиев
 52.Али Асанов
 53.Сејфедин Фајазит   
 
Воениот суд на скопската воена област при кумановскиот воен сектор,со своја пресуда од 14 јануари 1945 г. ги осуди на смрт следниве лица:
 
1.Д-р Јосиф Андонов 44 г. од Куманово
 2.Крсто Лазаров-Иванов 70 г.
 3.Димитар Алексов-Атанасов 58 од Кратово
 4.Борис Лазаров-Зафиров (Муто) 22 г. од Куманово
 5.Тодор Сојчев-Сопотски 60 г. од Куманово
 6.Петар Андонов-Кралевски 48 г. од Куманово
 7.Христо Атанасов-Петров од Куманово
 8.Трајко Петров-Џимревски 38 г. од Куманово
 9.Киро Костов-Атанасов (Мургашански) од Куманово
 10.Стојан Петков-Атанасовски 38 г. од с.Новоселани-Куманово
 11.Страхил Стојчев Апостолски 30 г. од с. Ругнице-Куманово
 12.Стојче Спасов Стојменов 45 г. с.Орашец-Куманово
 13.Игнат Мане Мангаров 64 г.од Кратово
 14.Стефан Велков Атанасов 66 г.од с.Талашманци-кратовско
 15.Трајко Герасимов Арсов 25 г. од Кратово
 16.Александар Иванов Цеков 57 г.познат како Санда Врлото од Кратово
 17.Радивој Даков Арсовски 59 г.с.Гризеленци-кратовско
 18.Иван Поп-Станчев Велков 40 г. од Крива Паланка
 19.Антон Димитров Узунов 53 г. с.Милутинци-кривопаланечко
 20.Славко Спиро Иванов 33 г. од Кратово
 21.Теодосиј Џартов-кмет на Куманово
 22.Богдан Шеќерџиски
 
ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ НА ИСТАКНАТИ РЕВОЛУЦИОНЕРИ И ВМРО-вци 1944-1945

1.Д-р Борис Светиев – од Битола, суден и во 1927 г. заради што Мара Бунева изврши атентат врз Прелиќ
 2.Христо Светиев – инж. брат на Борис
 3.Стефан Светиев – адвокат, брат на Борис и Христо, обесен в затвор
 4.Д-р Костадин Кочо Робев
 5.Д-р Владо Туџаровски – лекар од с. Љубојно,прилепско
 6.Д-р Асен Татарчев – од Ресен,брат на Христо Татарчев
 7.Александар Цане Костов Кандилото – адвокат од Битола
 8.Цветан Дамев – учител
 9.Христо Ризов
 10.Димитар Ѓузелов – д-р по филозофија – од Дојран
 11.Димитар Чкатров – инж. од Прилеп
 12.Роза Којзаклиева – проф. по историја од Штип
 13.Спиро Китинчев
 14.Благој Панчев – д-р по економија од Скопје
 15.Д-р Панајот Станчев Хитров
 16.Захари Валков Иванов
 17.Константин Хрисимов- Смилец – од Драмско,осуден на 20 г. затвор
 18.Д-р Илија Чулев – осуден на 10 г. затвор
 19.Д-р Димитар Златарев
 20.Стефан Кузманов – осуден на 15 г. затвор
 21.Коста Динев – од Битола, осуден на 6 г. затвор
 22.Наумче Јосифовски
 23.Д-р Илија Златарев – од Охрид,осуден на 14 г. затвор
 24.Петар Ташулов – од Неготино, осуден на 4 г. затвор
 25.Кирил Пецаков – инж. од Битола, осуден на 3 г. затвор
 26.Атанас Анев – од Битола, осуден на 2 г. затвор
 27.Серафим Лазаров – од Битола
 28.Методи Светиев – од Битола
 29.Лука Секулов – од Битола,осуден на 1 г. затвор
 30.Д-р Константин Христов Терзиев – осуден на смрт
 31.Д-р Васил Андов Иванов – осуден на смрт
 32.Д-р Коста Николов Тренчев – осуден на смрт
 33.Методи Попов – осуден на смрт
 34.Благој Гаштев – осуден на смрт
 35.Никола Иванов Попов – осуден на смрт
 36.Асен Донев Темов – од Штип, осуден на смрт
 37.Томе Давков – од с. Горни Балван,штипско,осуден на 20 г. умира в затвор
 38.Кирил Ефтимов Сивевски – с.Робово,осуден на 15 г. умира в затвор
 39.Георги Гоцев – с.Панчереево,осуден на 12 г.
 40.Димитар Григоров Пеев – умира в затвор
 41.Борис Чаракчиев – свештеник,осуден на 15 г.
 42.Трајко Попов – с. Раштак,скопско, осуден на смрт
 43.Борис Градишки – осуден на 20 г.
 44.Ратко Градишки – брат на Борис, осуден на 9 г.
 45.Ефтим Иванов Гашев, осуден на 12 г.
 46.Милка Цветанова – осудена на 5 г.
 47.Ана Костова – осудена на 5 г.
 48.Бранислава Цветанова – осудена на 3 г.
 49.Слободанка Дилева – осудена на 1 г.
 50.Никола Попов – с. Раштак, осуден на 8 г.
 51.Методи Андонов – Ченто – осуден на 12 г.
 52.Бошко Неданов Загоранлиев – од Прилеп
 53.Митре Крстов Митрев – од Прилеп
 54.Неделко Митров Макрев – од Прилеп
 55.Димитар Медаров – осуден на смрт
 56.Јордан Димитров – осуден на 15 г.
 57.Славко Соколов Димитров – осуден на 10 г.
 58.Алекса Наумов – осуден на 5 г.
 59.Стојан Стоилков – осуден на 5 г.
 60.Манаско Деспотов – осуден на 5 г.
 61.Иван Тачев Георгиев – осуден на 5 г.
 62.Тодор Спасов – осуден на 5 г.
 63.Никола Варадинов – осуден на 5 г.
 64.Борис Апостолов – осуден на 5 г.
 
“НОВА МАКЕДОНИЈА ” бр.25 од 27.12.1944 г. – се донесени првите смртни пресуди во Скопје,  (прво се убиени,а по убиството формално е донесена пресуда)
 
 
1.Димитар Тодоров Пехливанов – од Велес
 2.Глигор Куманов Кунов – од Дебар
 3.Димитар Атимов Катланов – од Скопје
 4.Катерина Борисова Георгиева – од Тетово
 5.Ангел Трпев Димков
 6.Методи Трендафилов
 7.Емил Ташев
 8.Јани Туфа
 9.Димитар Андреев
 10.Иван Апостолов Андонов – Башино село,велешко
 11.Ангел Трпев Димков – Скопје
 12.Илија Нетков
 
“НОВА МАКЕДОНИЈА ” бр.43 од 18.01.1945 г. објавува за смртта на застрелани штипјани
 
1.Тодор Стоилов Ангелов
 2.Стојан Панов Иванов
 3.Стојан Ангреев Коцев
 
“НОВА МАКЕДОНИЈА ” бр.92 -воениот суд во Прилеп ги осудил на смрт :
 
1.Д-р Петар Иванов Бардаров – од Прилеп
 2.Петар Спиров Спасов
 3.Димитар Најденов – учител
 4.Александар Хаџиздравев
 5.Ицко Сарчар
 6.Киро Христов Тамбурката
 7.Велика Грозданова Шамова – с. Дрен прилепско
 8.Зора Ѓерекарова Думбалакова – од Приле
 9.Јован Цеков – с. Дрен прилепско
 10.Илија Ангелов – с. Дрен прилепско
 11.Петар Стојанов – с. Дрен прилепско
 12.Петар Петров – с. Дрен прилепско
 13.Александар Хаџиздравев – од Прилеп
 
СУДЕНИ ВО ШТИП ВО 1945 Г.

1.Добре Иванов – од Штип
 2.Мане Иванов – од Штип
 3.Антон Ковачев – од Штип
 4.Благој Ципушев – од Радовиш
 5.Ангел Ефтимов – од Виница
 6.Емануел Пешев – од Виница
 7.Трифун Ефтимов – од Виница
 8.Илија Хаџи-Санков
 9.Васил Пуздерлиев
 10.Иван Балванлиев
 11.Димитар Хаџиглигоров
 
СУДЕНИ ВО БИТОЛА В 1945 Г. – осудени на смрт
 
1.Михаил Михајлов
 2.Георги Москов
 3.Војдан Билбилов
 4.Боне Нечев
 5.Петар Гинов
 6.Борис Тодоров
 7.Александар Дамев – Котлето
 
осудени на смрт
 
1.Георги Зафиров Хаџимитров – од Гевгелија
 2.Георги Христов Чалаков – од Гевгелија
 3.Владо Маџаро – од с. Стојаково,гевгелиско
 4.Илија Југов – од Гевгелија
 
СУДЕЊЕ ВО ВЕЛЕС 30.05.1945 Г.
 
1.Љубен Тошев Брчков – 22 г.
 2.Тодор Петров Каргов
 3.Благој Алексов Чушков – ученик
 4.Лазар Алексов Кицов – 57 г.
 
СУДЕНИ ВО ШТИП ВО МАРТ 1946 Г.
 
1.Панче Аџисмилев – осуден на 7 г. затвор
 2.Наум Којзаклиев – осуден на 7 г. затвор
 3.Борис Давков – осуден на 6 г. затвор
 4.Митко Илиев – осуден на 5 г. затвор
 5.Васил Ефтимов – осуден на 4 г. затвор
 6.Љубен Ефремов – осуден на 4 г. затвор
 7.Васил Иванов – осуден на 2 г. затвор
 8.Васил Хаџикимов – осуден на смрт
 9.Никола Гичев – осуден на 10 г. затвор
 10.Стефан Јанакиев Стефанов – од Кратово,убиен в затвор
 11.Павле Марјанов – од Штип, осуден на 15 г.затвор, суден и во 1958 г. и осуден на уште 4 г.затвор
 12.Панче Арсов – 45 г.од Штип,осуден на 10 г.затвор
 13.Санде Манев – од с.Балван 45 г.,осуден на 15 г.затвор
 14.Лазо Јованов – од с. Г.Балван 45 г.,осуден на 15 г.затвор
 15.Ристо Тасев – од Штип 45 г.,осуден на 12 г.затвор
 16.Трајан Николов – од с. Г.Балван 45 г.,осуден на 10 г.затвор
 17.Стојмир Алексов – од с. Црн Камен – кочанско 55 г., осуден на 15 г.затвор
 18.Јордан Теодосиев – од Кочани, 45 г.,осуден на 10 г.затвор
 19.Владо Бонев – од с. Мојанци-кочанско,стар 60 г.,осуден на 20 г.затвор
 20.Методи Калкашлиев – од Струмица,осуден на 3 г. затвор
 21.Георги Јармов – осуден на 3 г. затвор
 22.Коста Хаџи Мишев – осуден на 3 г. затвор
 23.Љубен Топчев – од Струмица, осуден на 2 г. затвор
 24.Мирко Христов – осуден на 2 г. затвор
 25.Мирчо Пецев – осуден на 1 г. затвор
 26.Борис Белев – осуден на 6 месеци
 27.Христо Паланов – осуден на 8 г. затвор
 28.Паланов – татко на Христо – осуден на 10 г. затвор
 29.Владимир Димитров
 30.Кирил Карагоцев
 31.Никола Апостолов
 32.Христо Минашев
 33.Душко Бунчев
 34.Иван Хаџивасилев
 35.Глигор Ганчев
 36.Иван Андонов
 37.Панче Шаламанов
 38.Петар Бразилов
 39.Јосиф Гоцев
 40.Стојан Терзиев
 41.Ратко Семенјаков
 42.Живко Костуранов
 43.Христо Костуранов
 44.Алексо Абрашев
 45.Томе Мазнејков
 46.Глигор Димитров
 47.Ефтим Бојчев
 48.Методи Шапкаров – од Богданци
 49.Митко Сертов – од Богданци
 50.Александар Хаџиев – од Богданци
 
СУДЕЊЕ ВО КОЧАНИ 1946 г.
 
1.Димитар Медаров – осуден на смрт
 2.Јордан Димитров – осуден на 15 г. затвор
 3.Славко Соколов Димитров – осуден на 10 г.затвор
 4.Алекса Наумов – осуден на 5 г.затвор
 5.Стојан Стоилков – осуден на 5 г.затвор
 6.Манаско Деспотов – осуден на 5 г.затвор
 7.Иван Тачев Георгиев – осуден на 5 г.затвор
 8.Тодор Спасов – осуден на 5 г.затвор
 9.Никола Варадинов – осуден на 5 г.затвор
 10.Борис Апостолов – осуден на 5 г.затвор
 
СУДЕНИ ВО СКОПЈЕ 1946 Г. ОД ВОЕНИОТ СУД В.П.76852
 
1.Стојан Спасов Ефтимов – од Радовиш,стар 26 г., осуден на 12 г затвор
 2.Томе Василев Мазнејковски – од Струмица,стар 22 г., осуден на 9 г.затвор
 3.Тодор Панев – од Богданци,стар 26 г., осуден на 12 г затвор
 4.Кире Петров Решковски – од Богданци,стар 26 г., осуден на 7 г затвор
 5.Ефтим Ило Сумраковски – стар 20 г.,од Царево Село,осуден на 6 г.затвор
 6.Панче Петров Догов – од Крушево, осуден на 15 г.затвор
 7.Никола Лазаров Шестаков – стар 22 г.,осуден на 5 г. затвор
 8.Душан Вришковски – од Прилеп,осуден на 3 г. затвор
 9.Рампо Иванов Толичанец – од Прилеп,осуден на 15 г. затвор
 10.Михо Димков Јовановски – осуден на 5 г. затвор
 11.Пеце Богоев Велевски-Пената – од Прилеп,стар 41 г.,осуден на 15 г. затвор
 12.Стефан Димчев Хаџи-Митревски- роден 1898 г.,од Прилеп, осуден на 15 г. затвор
 13.Боге Апостолов Кебановски – роден 1908 г.,од Прилеп, осуден на 12 г. затвор
 14.Спасе Стефанов Самарџиев – од Прилеп, осуден на 3 г. затвор
 15.Трајче Ристов Цветановски – стар 25 г.,од Прилеп, осуден на 15 г. затвор
 16.Киро Малинов Тодоровски-Кукуш – прилепско,стар 36 г.,осуден на 3 г. затвор
 17.Јован Петров Бабановски- од Коњаре,стар 34 г.,осуден на 3 г. затвор
 18.Митре Ристов Наумовски-Шерметко – од Прилеп, осуден на 12 г. затвор
 19.Петар Наумов Упалевски – од Прилеп, стар 40 г., осуден на 14 г. затвор
 20.Милан Павлов Кебаковски – од прилепско, осуден на 8 г. затвор
 21.Милан Стојанов Димчуловски – стар 45 г. од прилепско, осуден на 15 г. затвор
 22.Борис Илиев Тумановски – стар 39 г., од прилепско, осуден на 12 г. затвор
 23.Борис Георгиев Стефановски – стар 32 г., од прилепско, осуден на 10 г. затвор
 24.Кочо Спиро Димковски – стар 35 г., од прилепско, осуден на 10 г. затвор
 25.Георги Блажев Димчевски – стар 33 г., од прилепско, осуден на 7 г. затвор
 26.Петко Илиев Цветановски – стар 28 г., од крушевско осуден на 14 г. затвор
 27.Михаил Андонов Михајловски – од Крушево,осуден на 9 г. затвор
 28.Георги Михајлов – стар 25 г., од Крушево,осуден на 6 г. затвор
 29.Бруно Котев – од Скопје, стар 40 г., осуден на 15 г. затвор
 30.Томе Исаилов – од Скопје, осуден на 10 г. затвор
 31.Ангел Црниот -Геројот – од Скопје, стар 45 г., осуден на 15 г. затвор
 32.Поп Гигов – свештеник од Скопје,стар 55 г., осуден на 20 г. затвор
 33.Поп Спиро – свештеник од Скопје,стар 65 г., осуден на 15 г. затвор
 34.Андре Алексов Михајлов – од Скопје, стар 46 г., осуден на 10 г. затвор
 35.Јордан Андонов Димитров – стар 40 г.
 36.Петар Салов – од Велес, стар 35 г.
 37.Димитар Владимиров Давидов – од Скопје, стар 44 г., осуден на 10 г. затвор
 38.Никифор -Форе Галаганов – од Скопје, стар 42 г., осуден на 8 г. затвор
 39.Борис Пеев – од с. Пирава,адвокат
 40.Драган Хаџибашков
 41.Д-р Александар Георгиев – од Кратово,
 42.Зафир Џиков – трговец од Скопје
 43.Никола Попов-Вутико – адвокат од Тетово
 44.Михо Алексов Михајлов – брат на Андреј, осуден на 12 г.
 45.Васе Пупков – инж.
 46.Ацо Трајчев – од Велес
 47.Тодор Каринчанец – од Велес, адвокат
 48.Лазар Каринчанец – од Велес, брат на Тодор
 49.Глигор Чулев – од Кавадарци
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ОД ДЕЛЧЕВО 1946 Г.
 
1.Славе Грленски – стар 65 г., осуден на 10 г. затвор
 2.Георги Шекеринов – стар 50 г., осуден на 8 г. затвор
 3.Ефтим Папунаков – стар 70 г., осуден на 12 г. затвор
 4.Митко Златев – стар 40 г., осуден на 4 г. затвор
 5.Георги Кушев – с.Трботивиште, стар 65 г., осуден на 20 г. затвор
 6.Спиро Клинчарски – с.Трботивиште, стар 70 г., осуден на 20 г. затвор
 7.Јордан Ризанов – с.Град делчевско, стар 65 г., осуден на 12 г. затвор
 8.Ефтим Борисов – с. Истевник, стар 65 г., осуден на 15 г. затвор
 9.Нестор Бојчев – од Пехчево, стар 65 г., осуден на 12 г. затвор
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ВО БЕРОВО 1946 Г.
 
1.Методи Балков – од с. Чифлик, стар 65 г., осуден на 12 г. затвор
 2.Лефтер Сопалов – од с. Умлена стар 65 г., осуден на 12 г. затвор
 3.Ефтим Попов – од с. Русиново,стар 70 г., осуден на 12 г. затвор
 4.Георги Попов – син на Ефтим, стар 36 г., осуден на 8 г. затвор
 5.Јорданка Попова – ќерка на Ефтим, осудена на 15 г.,умира во затворот
 6.Сандо Белчев -од с. Русиново, стар 65 г., осуден на 10 г. затвор
 7.Мито Белчев – од с. Русиново, стар 50 г., осуден на 15 г. затвор
 8.Раде Меанџиски – од с. Русиново, стар 55 г., осуден на 15 г. затвор
 9.Тимо Финдаков – с. Владимирово, стар 75 г., осуден на 6 г. затвор
 10.Ефтим Беќаров – с. Митрашинци, стар 55 г., осуден на 10 г. затвор
 11.Санде Ковалов – с. Митрашинци, стар 55 г., осуден на 10 г. затвор
 12.Ангел Ковалов – с. Митрашинци, стар 60 г., осуден на 20 г. затвор
 13.Борис Јованов – с.Митрашинци,стар 30 г.,убиен на 27.10.1946 г. од Кољо Костовски од Панчлереево,агент на ОЗНА
 14.Спиро Михајлов – с. Панчереево,осуден на 6 месеци
 15.Киро Михајлов – брат на Спиро,осуден на 6 месеци
 16.Иван Пекев – од Берово,осуден на 12 г.
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ВО ВЕЛЕС 1946 Г.
 
1.Ангел Димов – од Велес,стар 50 г.,осуден на 12 г. затвор
 2.Благој Варналиев – од Велес,стар 60 г.,осуден на 12 г. затвор
 3.Ацо Унев – од Велес,стар 38 г.,осуден на 10 г. затвор
 4.Аница Бондикова – од Велес,осудена на 2 г. затвор
 5.Трајчо Бондиков – од Велес
 6.Панче Делев – од Велес,аптекар,осуден на смрт
 7.Димитар Војницалиев – од Велес,осуден на 12 г. затвор
 8.Драган Стојанов Трпковски – од Скопје, осуден на 1 г. и 6 месеци затвор
 9.Крсто Томов Иванов – од Скопје, осуден на 4 г. затвор
 10.Борис Гошев Делев – шофер,од Велес,осуден на 2 г. затвор
 11.Никола Гошев Даскалов – од Велес, осуден на 1 г. и 6 месеци затвор
 12.Илија Борисов Кртов – осуден на 2 г. затвор
 13.Страхил Георгиев Аврамов – од Скопје, осуден на 1 г. и 6 месеци затвор
 14.Петар Панов Здравев – од Скопје, осуден на 1 г. и 6 месеци затвор
 15.Никола Трајков Ќурчиев – од Велес,шофер,осуден на 1 г.затвор
 
СУДСКИ ПРОЦЕС НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ВЕЛЕШКАТА ГИМНАЗИЈА 1946 Г.
 
1.Благој Џајков – водач на групата,осуден на 7 г. затвор
 2.Кирил Кирков
 3.Крум Чушков – осуден на 3 г. затвор
 4.Алекса Ванев
 5.Панче Велев
 6.Т.Лукаров
 7.Милчо
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ОД ОХРИД 1946 Г.
 
1.Илија Коцарев – адвокат и кмет на Охрид,стар 70 г.,осуден на 20 г. затвор
 2.Љупчо Коцарев
 3.Саво Коцарев – адвокат од Охрид,осуден на 15 г. затвор
 4.Јаковчеви-двајцата браќа од Охрид
 5.Томе Гајдарџиев – од Дојран,стар 45 г.,осуден на 20 г. затвор
 6.Стојчо Тошев – с.Николич-дојранско,стар 60 г.,осуден на 20 г. затвор
 7.Никола Аргиров – с.Николич-дојранско,стар 45 г.,осуден на 15 г. затвор
 8.Наумче Јосифов Торбевски – од Охрид,војвода на ВМРО
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ВО БИТОЛА 1946 Г.
 
1.Цветан Дамев – од Битола,стар 45 г.,осуден на 20 г. затвор
 2.Никола -Коле Коларов – од Битола,стар 30 г.,осуден на 9 г. затвор
 3.Поп Јонче – с.Журче-крушевско, стар 60 г.,осуден на 15 г. затвор
 4.Борис Светиев – од Битола
 5.Христо Светиев-брат на Борис
 6.Стефан Светиев -брат на Борис и Христо,обесен во затворот
 7.Константин Робев -од Битола
 8.Христо Ризов – од Битола
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ВО КРУШЕВО 1946 г.
 
1.Георги Карев – од Крушево,брат на Никола Карев,стар 65 г.
 2.Михаил-Мишо Карев – син на Георги Карев од Крушево
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ВО ГЕВГЕЛИЈА 1946 Г.
 
1.Јоска Јосифов – од Гевгелија, осуден на 15 г.затвор
 2.Ефтим Јованов – од Кавадарци, осуден на 20 г. затвор
 3.Ламбе Ставрев – с.Ѓавата-гевгелиско,осуден на 12 г. затвор
 4.Георги Поп Христов – од Богданци, осуден на смрт па потоа на 20 г. затвор
 5.Поп Аврам – с.Митрашинци, осуден на смрт, па на доживотен затвор,каде и умира
 6.Георги Поп Гонов- од Богданци, осуден на 15 г. затвор,стар 55 г.
 7.Ило Перушев – од Богданци, осуден на 15 г. затвор,стар 60 г.
 8.Ицко Калчев – од Богданци, осуден на 12 г. затвор,стар 60 г.
 9.Наце Иванов – од Богданци, осуден на 15 г. затвор,стар 50 г.
 10.Иван Сартов – од Богданци, осуден на 15 г. затвор,стар 50 г.
 11.Коле Шапкаров – од Богданци, осуден на 15 г. затвор,стар 40 г.
 12.Тодор Роглев – од Богданци,стар 25 г.
 13.Кирил Рачко – од Богданци
 14.Ванчо Попов – од Богданци,стар 30 г.
 15.Лазо Савов – с. Фурка-гевгелиско,
 16.Митко Удавалиев – с.Брајковци-гевгелиско
 17.Лазо Удавалиев – с.Брајковци-гевгелиско
 
СУДЕНИ ВО ШТИП 1947 Г. КАКО ВАНЧО МИХАЈЛОВИСТИ ОД КОЧАНИ И КОЧАНСКО
 
1.Јордан Петров Теодосиев – од Кочани,осуден на 20 г. затвор
 2.Тодор Стојанов Миленков – осуден на 10 г. затвор
 3.Ангел Иванов Ковачев – осуден на 20 г. затвор
 4.Ефтим Атанасов Димитров – осуден на смрт со стрелање
 5.Борис Мишев Илиев – осуден на 7 г. затвор
 6.Стефан Лазаров Манев – осуден на 10 г. затвор
 7.Стое Андонов Стојанов – осуден на 11 г. затвор
 8.Јован Паунов Каранфилов – осуден на 4 г. затвор
 9.Ефтим Миленков Георгиев – осуден на 6 г. затвор
 10.Крум Спасов – осуден на 10 г. затвор
 11.Благој Диванисов Манчев – осуден на 5 г. затвор
 12.Ефтим Стојанов Атанасов – осуден на 5 г. затвор
 
ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕС ВО СКОПЈЕ ОД 11 ДО 13.05.1948 Г.- весник ” НОВА МАКЕДОНИЈА ” од 14 мај 1948, весник ” БОРБА ” од Белград 12.05.1948 г.
 
1.Ангел Д. Мишев – с. Скачинци,осуден на смрт
 2.Саравко Гелев – с. Брушани,кавадаречко,осуден на смрт
 3.Живко Илиевски – с.Ваташа,осуден на смрт
 4.Ванчо Арсов Божиновски – свештеник, од с. Дољенци-крушевско,осуден на 15 г. затвор
 5.Дончо Поп Андонов – од с. Ваташа-кавадаречко,осуден на 15 г. затвор
 6.Темелко Нешковски – с. Бело Поле – прилепско,осуден на 12 г.
 7.Пандо Кочо Атанасов – с. Скачинци-велешко,осуден на 20 г. затвор
 8.Слободан Соколов – с. Манастирец – прилепско,осуден на 18 г. затвор
 9.Фердо Марина – с. Марена – кавадаречко,осуден на 20 г. затвор
 10.Милан Мишевски Хаджиатанасов – од Неготино,осуден на 10 г. затвор
 
ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕС ВО СКОПЈЕ ОД 20 до 24.11.1948 г. – весник ” НОВА МАКЕДОНИЈА ” од 24.11.1948 г.
 
1.Трајко Стојанов Чундев – с.Подлес-велешко, осуден на смрт
 2.Томе Спасов – од Скопје
 3.Димитар Панов – од Струмица
 4.Никола Ветеров – од Тетово
 5.Стоилко Давидов – свештеник од Скопје
 6.Кирил Групчев – од Охрид
 7.Трајко Јовчевски
 8.Илија Сливјанов
 9.Темелко Стојановски
 
СУДЕНИ ОД КРАТОВО И ОКОЛИНАТА ЗА ВМРО 1948 Г.
 
1.Тодор Блажев – од Кратово,осуден на 3 г. затвор
 2.Јаким Поцев – од Кратово,осуден во Штип на 4 г. затвор
 3.Димитар Блажев – осуден на 7 г. затвор
 4.Мијалче Голубанов- роден 1903 г.,осуден на 5 г. затвор
 5.Коце Труштев – од Кратово,осуден на 6 г. затвор
 6.Спиро Боев – свештеник,осуден на 11 г. затвор
 7.Борис Монев – осуден на 4 г. затвор
 8.Коце Додев – осуден на 4 г. затвор
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО И ВАНЧО МИХАЈЛОВ ВО ШТИП ОД СТРУМИЦА , СТРУМИЧКО, с. ВЕЉУСА 1948 /49 г.
 
1.Алекса Котев Митев – осуден на 20 г. затвор
 2.Костадин Арламов Грамбазов-Динката – осуден на 17 г. затвор
 3.Стојан Андонов Габеров – осуден на 16 г. затвор
 4.Алексо Тимов Стојменов – осуден на 12 г. затвор
 5.Панде Наков Гркланов – осуден на 10 г. затвор
 6.Коле Василев Стојменов – осуден на 8 г. затвор
 7.Славе Тушев Атанасов – Абазов – осуден на 7 г. затвор
 8.Ванчо Тимов Стојменов – осуден на 6 г. затвор
 9.Панде Тимов Стојменов – осуден на 6 г. затвор
 10.Ристо Тасев – свештеник од Штип,стар 30 г., осуден на 9 г. затвор
 11.Панче Аксев Илиев – од Штип,стар 29 г., осуден на 8 г. затвор
 12.Јаким Поцев – од Кратово,стар 21 г.,осуден на 4 г. затвор
 13.Александар Петров Рунтев – од Штип,стар 20 г., осуден на 3 г. затвор
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ОД ВИНИЦА ВО КОЧАНИ 1948 Г.
 
1.Јордан Малчев – од Виница, осуден на 17 г. затвор
 2.Стојан Серафовод – од Виница, осуден на 15 г. затвор
 3.Јордан Синадинов – од Виница, осуден на 15 г. затвор
 4.Чиме Ангелов Иванов – од Виница, осуден на 5 г. затвор
 5.Јован Иванов – свештеник,од Виница, осуден на 5 г. затвор
 6.Милчо Гоцев – од Виница, осуден на 5 г. затвор
 7.Моне Спасов – од Виница, осуден на 7 г. затвор
 8.Јордан Крумов Коцанов – од Виница, осуден на 6 г. затвор
 9.Блаже Гризовски – од Кочани, осуден на 6 месеци
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ОД СТРУМИЧКО 1948 г.
 
1.Коле Михајлов – од с. Босилово-струмичко, сега во Нов Зеланд
 2.Коле Ставрев – од Гевгелија
 3.Васко Чурулинов – од с. Дабиље-струмичко
 4.Ѓорѓи Ѓоргов – с. Разловце-беровско
 5.Лазо Коцев – с. Муртино-струмичко
 6.Коте Стојанов – од с. Дабиље-струмичко
 7.Христо Коцев – с. Муртино-струмичко
 8.Панде Христов – с. Муртино-струмичко
 9.Туше Калабанов – од с. Иловица-струмичко
 10.Ташко Баџаков – од с.Ново Село-струмичко
 11.Петар Иванов – с. Коцари-струмичко
 12.Георги Иванов – од с. Иловица-струмичко, осуден на 20 г. затвор
 13.Ванчо Иванов – од с. Иловица-струмичко, осуден на 20 г. затвор,брат на Георги,додека неговата 18 годишна сестра и мајка се убиени од тогашната ОЗНА
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ВО ПРИЛЕП 1948 г.
 
1.Благој Мремев – рода на Павел Шатев, осуден на 10 г. затвор
 2.Ѓоре од с.Загорани
 3.Рампо Топличанец
 4.Кочо Чивач
 5.Михата Киселов-златар
 6.Јордан Караџов – убиен
 7.Коца Караџова – сопруга на Јордан,убиена
 8.Цветан Дворчанец – умира в затвор
 9.Тони Златарот – умира од силно тепање в затвор
 10.Цвета Калпакова – осудена на смрт и екзекутирана
 11.Михаил Тодоров – осуден на смрт и екзекутиран
 
СУДЕНИ ЗА ВМРО ОД БИТОЛА И БИТОЛСКО 1950 г.
 
1.Тодор Ацевски – роден 1889 г.,осуден на 10 г. затвор
 2.Милчо Петров Пилаковски – стар 26 г., осуден на 7 г. затвор
 3.Илија Бозевски – од прилепско, осуден на 5 г. затвор
 4.Митре Кебаковски – од прилепско,роден 1915 г.,осуден на 4 г. затвор
 5.Крсте Маринчевски – стар 27 г., осуден на 15 г. затвор
 6.Георги Милошевски – од охридско,стар 45 г., осуден на 15 г. затвор
 7.Ламбе Марковски – стар 45 г., осуден на 12 г. затвор
 8.Симеон Паунковски – стар 41 г.,осуден на 16 г. затвор
 9.Ристо Лашковски – стар 39 г., осуден на 8 г. затвор
 10.Дафинче Илоски – од охридско,стар 50 г., осуден на 10 г. затвор
 11.Вангел Димевски – стар 40 г.,осуден на 5 г. затвор

Пронајдете не на следниве мрежи:©ПУЛС24.МК Вестите на интернет страницата на редакцијата ПУЛС24.МК може да се користат исклучиво за лично информирање. Без писмена дозвола од ПУЛС24.МК или посебен договор, не е дозволено преземање, користење или реемитување на вестите.