„Република“: Заев ја доведе СДСМ пред БАНКРОТ

Loading...

Заев ја доведе партијата пред банкрот, пишува „Република“.СДСМ под хипотека
Заев ја доведе партијата до банкрот?
Имај­ќи ги пред­вид до­ку­мен­ти­те до кои дој­де „Ре­пуб­ли­ка“,ме­сто да се фо­ку­си­ра на из­бо­ри­те до­го­во­ре­ни на 24 април, во сог­лас­ност со До­го­во­рот од Пр­жи­но, За­ев ма­ка ма­чел ка­ко да го про­дол­жи хи­по­те­кар­ни­от до­го­вор со кој Ко­мер­ци­јал­на бан­ка во за­лог го има се­ди­ште­то на СДСМ. За по­тсе­ту­ва­ње, кре­ди­тот што на 19 април 2011 го­ди­на го зе­де то­гаш­ни­от прет­по­ста­вен на За­ев, Бран­ко Цр­вен­ков­ски, исте­че на 19 април 2016 го­ди­на. Ток­му за­тоа, За­ев, ве­ро­јат­но, и ги акти­ви­ра­ше „при­ја­те­ли­те од над­вор“, под из­го­вор за, бо­жем, спор­ни гла­са­чи и ме­ди­ум­ски ре­гу­ли­ра­ња, са­мо за да се спре­чат из­бо­ри­те, до­де­ка тој ус­пее да го про­дол­жи ро­кот на кре­дит­на­та ли­ни­ја.
 
Су­деј­ќи спо­ред до­ку­мен­ти­те, ка­ко и спо­ред слу­чу­ва­ња­та од тој пер­и­од, ме­ѓу од­лу­ка­та на Цен­трал­ни­от од­бор на пар­ти­ја­та за про­дол­жу­ва­ње на до­го­во­рот за кре­дит со таа бан­ка и пот­пи­шу­ва­ње­то на ане­ксот на тој до­го­вор за до­пол­ни­тел­ни но­ви пет го­ди­ни, од­нос­но до 19.4.2021 го­ди­на, во јав­но­ста се по­ја­ви уште ед­но ау­дио од фо­но­те­ка­та на За­ев со кри­ми­нал­но прис­лу­шу­ва­ни раз­го­во­ри. Тоа бе­ше раз­го­вор ток­му на ди­ре­кто­рот на Ко­мер­ци­јал­на бан­ка, Ха­ри Ко­стов, од „фо­но­те­ка“ што За­ев ја за­др­жа и не ја пре­да­де во СЈО. Таа „фо­но­те­ка“ со­др­жи ве­ро­јат­но исто тол­ку раз­го­во­ри кол­ку што, на­вод­но, пре­да­де до СЈО, па се по­ста­ву­ва пра­ша­ње­то, кол­ку мо­же да би­де ко­ин­ци­ден­ци­ја ток­му то­гаш да се слу­чи об­ја­ву­ва­ње на оваа сним­ка. Во­ед­но, таа „слу­чај­ност“ е дел и од од­го­во­рот на пра­ша­ње­то – зо­што бе­ше пу­штен раз­го­вор на Ха­ри Ко­стов, по­ра­не­шен ми­ни­стер и пре­ми­ер од ре­до­ви­те на СДСМ, и ка­ква вр­ска има тој раз­го­вор со „Сло­бо­да­та и де­мо­кра­ти­ја­та“?
 
Не­ма власт без на­род
Македонците ќе ги казнат пучистите на избори
Исти­те тие бол­ни умо­ви што по­сто­ја­но за­го­ва­ра­ат и јав­но по­ви­ку­ва­ат на кр­во­про­ле­ва­ње во Ма­ке­до­ни­ја, се­га, пре­ку сли­ки­те од Истан­бул и Ан­ка­ра, имаа мож­ност со свои очи да ви­дат кол­ку ска­по мо­же да нѐ чи­ни си­те нив­но­то деструктивно и ан­ти­др­жав­но дејс­тву­ва­ње. Искре­но, не ве­ру­вам де­ка епи­ло­гот од оби­дот за на­сил­но сим­ну­ва­ње од власт на тур­ски­от пре­тсе­да­тел ќе ги вра­зу­ми, но си­гу­рен сум де­ка во слу­чај да дој­де до ре­а­ли­за­ци­ја на слич­но сце­на­рио ту­ка кај нас, се­кој од нив ќе го по­не­се сво­јот дел од од­го­вор­но­ста.
 
За­тоа, на исти­те тие пу­чи­сти што се са­мо­мо­ти­ви­ра­ат со по­ви­ци за кр­во­про­ле­ва­ње тре­ба да им би­де јас­но де­ка од по­ве­ќе при­чи­ни не мо­же да се слу­чи сце­на­рио ка­ко во Тур­ци­ја, пред сѐ, по­ра­ди сми­ре­но­ста на ма­ке­дон­ски­от на­род, ка­ко и по­ра­ди та­ктич­но­ста на Ни­ко­ла Гру­ев­ски, кој не­кол­ку­па­ти до­се­га ус­пеш­но из­бег­на ва­кви не­са­ка­ни си­ту­а­ции.
 
Граѓанските здруженија извисија во Пржино
Легитимноста не се добива на улица
Да не се слу­чу­ва во Ма­ке­до­ни­ја, ќе мис­лев­ме де­ка е сце­на од на­уч­но-фан­та­сти­чен филм и тоа од жа­нрот ко­ме­ди­ја. При­пад­ни­ци на нев­ла­ди­ни ор­га­ни­за­ции не­де­ла­ва по­ба­раа да би­дат дел од пре­го­во­ри­те ме­ѓу по­ли­тич­ки­те пар­тии со по­средс­тво на ме­ѓу­на­род­ни­те фа­кто­ри во Ма­ке­до­ни­ја. И ни по­мал­ку ни по­ве­ќе, тоа ба­ра­ње го упа­ти­ја до аме­ри­кан­ски­от ам­ба­са­дор во Скоп­је Џес Беј­ли. Да бе­ше филм, сце­на­ри­о­то мо­же­ше да би­де пос­меш­но ако на­ста­нот се од­ви­ва­ше пред ки­не­ска­та или ру­ска­та ам­ба­са­да ме­сто пред аме­ри­кан­ска­та.
 
Пар­ти­и­те се до­го­во­ри­ја
Ќе оста­не ли За­ев ба­рем ед­наш на збо­рот?
Прет­став­ни­ци­те на по­ли­тич­ки­те пар­тии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА, ко­неч­но, по­стиг­наа до­го­вор за про­дол­жу­ва­ње на спро­ве­ду­ва­ње­то на До­го­во­рот од Пр­жи­но. До­го­во­рот е ус­ло­вен. Ќе ва­жи до­кол­ку се ис­пол­ни се­то тоа што бе­ше до­го­во­ре­но во сре­да­та. Ли­де­ри­те тре­ба на 31 август да сед­нат и да го по­твр­дат до­го­во­рот. До­кол­ку е ис­пол­нет, би има­ле из­бо­ри на 11 де­кем­ври. По две бег­ства од из­бо­ри, оста­ну­ва да ви­ди­ме да­ли Зо­ран За­ев овој пат ќе го по­чи­ту­ва до­го­во­рот и ќе при­фа­ти со­о­чу­ва­ње со на­ро­дот.
 
Ту­риз­мот со по­тен­ци­јал да ста­не во­деч­ка сто­пан­ска деј­но­сти во др­жа­ва­ва
Ше­тај и ле­ту­вај во Ма­ке­до­ни­ја
Пос­лед­ни­ве го­ди­ни Ма­ке­до­ни­ја е ту­ри­стич­ко откро­ве­ние за го­лем број до­маш­ни и стран­ски ту­ри­сти. Ин­ве­сти­ра­ње­то во овој се­ктор, очиг­лед­но, да­ва ре­зул­та­ти, за што све­до­чат број­ки­те на по­раст на до­маш­ни и стран­ски ту­ри­сти. Зо­што да се па­ту­ва во дру­га зем­ја, ко­га и зем­ја­ва има што да по­ка­же и да да­де. Се раз­ви­ва езер­ски­от ту­ри­зам, Прес­па, До­јран се но­ви хит-де­сти­на­ции за од­мор, со но­ви пла­жи и со мно­гу­број­ни по­год­но­сти за удоб­ност на го­сти­те. Во овој дел, се раз­би­ра, Охрид бе­ше и оста­на наш ту­ри­стич­ки би­сер, кој оду­ше­ву­ва на се­ко­ја по­се­та. Се раз­ви­ва и пла­нин­ски­от, ру­рал­ни­от, но и бањ­ски­от ту­ри­зам. Сѐ на сѐ, Ма­ке­до­ни­ја ста­ну­ва крај­на де­сти­на­ци­ја за од­мор на сѐ по­ве­ќе лу­ѓе, а рас­те и бро­јот на пат­ни­ци што про­па­ту­ва­ат низ др­жа­ва­ва, но и до­а­ѓа­ат да ги ви­дат неј­зи­ни­те при­род­ни уба­ви­ни, исто­ри­ски зна­ме­ни­то­сти. Нај­по­се­ту­ва­но во овој дел е Скоп­је, кое ма­ми мно­гу­број­ни на­мер­ни­ци со про­е­ктот „Скоп­је 2014“, па се­којд­нев­но мо­жат да се ви­дат ор­га­ни­зи­ра­ни ту­ри на стран­ци што кр­ста­рат низ гра­дот.СДСМ под хипотека
Заев ја доведе партијата до банкрот?
Имај­ќи ги пред­вид до­ку­мен­ти­те до кои дој­д

loading...