Чавков: Жестоко ќе удриме на полициско-криминалните врски

Тие што ме познаваат, знаат дека нема сила што може да ме поколеба во напорите за разобличување на криминалните врски на криминалното подземје со припадници на полицијата и со политиката, порача директорот на БЈБ Митко Чавков во инервјуто за 217. број на неделникот Република.На прашањето дали го загрижуваат се посилните закани и напади од СЈО и од СДСМ, Чавков вели:
– Пр­во, во­оп­што не ме за­гри­жу­ва­ат ни цр­ни кам­па­њи ни за­ка­ни со кри­вич­ни при­ја­ви, оста­ну­вам сил­но фо­ку­си­ран на од­бра­на­та на про­фе­си­о­нал­ни­те прин­ци­пи во ра­бо­те­ње­то на ма­ке­дон­ска­та по­ли­ци­ја и же­сто­ко ќе про­дол­жи­ме да за­да­ва­ме сил­ни уда­ри на по­ли­ци­ско-кри­ми­нал­ни­те вр­ски кои не­ве­што се зат­скри­ва­ат зад по­ли­ти­ка­та. Мно­гу та­кви при­ме­ри на ор­ке­стри­ра­ни тен­ден­ции сум имал во мо­ја­та про­фе­си­о­нал­на ка­ри­е­ра, но тие што ра­бо­те­ле со ме­не или тие што ме поз­на­ва­ат, зна­ат де­ка не­ма си­ла што мо­же да ме по­ко­ле­ба во на­по­ри­те за раз­об­ли­чу­ва­ње на кри­ми­нал­ни­те вр­ски на кри­ми­нал­но­то под­зем­је со при­пад­ни­ци на по­ли­ци­ја­та, но и вр­ски­те на кри­ми­нал­но­то под­зем­је  со по­ли­ти­ка­та, тврди Чавков за Република.На прашањето дали го загрижуваат се посилните закани и напади од СЈО и од СДСМ, Чавков вели:
– Пр­во, во­оп&s

Пронајдете не на следниве мрежи: